Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Opieka zdrowotna

Pomoc medyczna:

 

Kto jest uprawniony do świadczeń medycznych na gruncie przepisów specustawy?

 1. UPRAWNIENI

Prawo do świadczeń w Polsce, jak dla osób ubezpieczonych, obejmuje:

 1. obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 2. nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
 3. obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
 4. członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka,

- którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

WAŻNE!

 1. Prawo do świadczeń obejmuje także dziecko urodzone już w Polsce, jeżeli jego matka jest osobą określoną w lit. a lub b.
 2. Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.

WAŻNE!

Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

 1. DO KTÓRYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH MAJĄ PRAWO OSOBY UPRAWNIONE?
 1. Osoby wymienione w pkt. 1 „UPRAWNIENI” mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych w Polsce, na analogicznych zasadach i analogicznym zakresie, jak osoby ubezpieczone w Polsce.

 

WAŻNE!

Z wyjątkiem: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”.

 

 1. Przysługuje im również prawo do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.
 2. Osobom wymienionym w pkt. 1 „UPRAWNIENI” przysługują także świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19.
 3. Dzieciom (w ramach pkt. 1 „UPRAWNIENI”) przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.): Komunikat w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

WAŻNE!

Wszystkie świadczenia wymienione w podpunktach a-d są udzielane uprawnionym bezpłatnie. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

        3.  UTRATA UPRAWNIEŃ

Obywatel Ukrainy, który wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, traci uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy.

 

 

          4. JAK POSTĘPOWAĆ Z OSOBAMI, KTÓRYCH NIE OBEJMUJE SPECUSTAWA, A KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W POLSCE W WYNIKU KONFLIKTU ZBROJNEGO W UKRAINIE?

Od 4 marca 2022 roku obowiązuje w Polsce decyzja wykonawcza Rady UE 2022/382[2], która stwierdza istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy, w rozumieniu art. 5  dyrektywy 2001/55/WE, i wprowadza tymczasową ochronę osób wymienionych w pkt. 4.1.

 1. Decyzją są objęci:

a. obywatele Ukrainy zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku i członkowie ich rodzin,

b. obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali w Ukrainie z ochrony międzynarodowej (uchodźcy) i członkowie ich rodzin,

c. obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przebywali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa.

WAŻNE!

„Członkiem rodziny”, w rozumieniu decyzji Rady UE, jest: małżonek, partner uznawany przez prawo; małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci; dzieci małżonka, inni bliscy krewni, jeżeli mieszkali razem, jako jedna rodzina i byli na utrzymaniu osoby objętej ochroną tymczasową.

 

 1. Czy osobom wymienionym w pkt. 4.1 przysługuje opieka medyczna?

Tak, przysługuje, zgodnie z art. 110 i 112 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[3], która została znowelizowana przez uchwalenie specustawy.

 

 1. Kto zapewnia tę opiekę?

 

 1. Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 110 ust. 5[4]Szef Urzędu ds. Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną.

 

WAŻNE!

Osobie korzystającej z ochrony czasowej Szef Urzędu ds. Cudzoziemców wydaje, na jej żądanie, zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej.

 

 1. Opieka medyczna udzielana jest w placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę z  Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców.
 2. Koszty tej opieki pokrywa Szef Urzędu ds. Cudzoziemców z budżetu państwa.

 

 1. Ponadto osobom tym przysługują świadczenia dotyczące zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych – w tym szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR), leczenie COVID-19. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

KOMUNIKAT NR 2

Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych na mocy specustawy

 

 1. PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 24 lutego do 11 marca 2022 roku) na podstawie każdego dokumentu, który potwierdza tożsamość, m.in.:

 

a.       paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,

b.       zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP,

c.       dowodu osobistego,

d.       prawa jazdy,

e.       aktu małżeństwa,

f.        aktu urodzenia,

g.       innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

 

 1. PO WEJŚCIU W ŻYCIE SPECUSTAWY (od 12 marca 2022 roku) dodatkowo na podstawie:

 

a.       specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy[5],

b.       e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej)[6],

c.       wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL)[7].

Komunikat w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Minister Zdrowia informuje, że świadczenia związane z wykonaniem szczepień ochronnych u dzieci przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.) powinny być wykonywane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i odbywać się według poniższych zasad:

1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy miesiące mogą dobrowolnie poddać się szczepieniom ochronnym określonym w Programie Szczepień Ochronnych jako obowiązkowe dla obywateli RP, z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

2. Szczepienie noworodkowe przeciw gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jak i dalsze szczepienia przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych są obowiązkowe dla dzieci urodzonych na terenie RP.

3. Szczepienia poekspozycyjne, które są wymagane w zapewnieniu zdrowia i życia pacjenta (tężec, wścieklizna) powinny być wykonane niezwłocznie zgodnie z decyzją lekarza.

4. Szczepienia są dokumentowane w karcie uodpornienia lub w eKarcie Szczepień, Książeczce Szczepień oraz dokumentacji medycznej.

5. O rozpoczęciu, kontynuacji lub uzupełnieniu realizacji szczepień ochronnych z PSO na 2022 r., w tym o terminach szczepień decyduje każdorazowo lekarz POZ sprawujący opiekę nad dzieckiem, zgodnie z opracowanym indywidualnym kalendarzem szczepień.

6. Osoby poniżej 19 rż. przebywające na terytorium RP powyżej trzech miesięcy są objęte obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

 

 

 

 

 • Bezpłatna pomoc zdrowotna (z obsługą w języku ukraińskim) Luxmed: Grupa LUXMED oferuje pilną pomoc medyczną w całej Polsce, tel. 22 45 87 007 (czynne codziennie w godz. od 9:00 do 17:00), ua.kontakt@luxmed.pl 

 

 • Centrum Damiana oferuje konsultacje i badania w Centrach Medycznych przy al. Zjednoczenia 36, ul. Przy Bażantarni 8b w Warszawie i przy ul. Puławskiej 42b w Piasecznie oraz doraźną pomoc internistyczną w izbie przyjęć Szpitala Damiana przy ul. Wałbrzyskiej 46 w Warszawie, tel. +48 22 566 22 20 – od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 21:00.

 

 • Punkt szczepień przeciw Covid-19 przed Pałacem Kultury i Nauki, pl. Defilad 1 (przy wyjściu ze stacji metra Centrum), czynny codziennie w godz. 8:00-20:00.

 

 • Punkt szczepień przeciw Covid-19 w Józefowie z obsługą w języku ukraińskim: ul. Ks. Skorupki 2, tel. 570 033 307, 791 557 393

 

 • Centrum Monitoringu Położniczego oferuje bezpłatne e-KTG dla kobiet w ciąży, tel. 22 30 80 300, zamowienia@carebits.pl , czynne całą dobę

 

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij