Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Szczegółowe informacje

img
UWAGA - PRZETARG ODWOŁANY (Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy Al. Bluesa (nr 108/obr 67))
Status: przetarg odwołany
Lokalizacja: Al. Bluesa (nr 108/obr 67)
Powierzchnia: 656 m2
Wartosc: 464 000 zł

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA

O ODWOŁANIU PRZETARGU  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) odwołuje się ogłoszony na dzień 13 października 2022 r.,  na godz. 13:00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k. Otwocka, oznaczonej jako dz. ew. nr 108 z obr. 67 o powierzchni 656m2, objętej księgą wieczystą KW  WA1O/00028043/1.

 Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronach internetowych: otoprzetargi.pl oraz jozefow.pl/sprzedaz_działek, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 w Józefowie.

 

Powodem odwołania przetargu jest pozyskana negatywna interpretacja organów zewnętrznych dotycząca wykładni zapisów planu miejscowego odnośnie możliwości zabudowy działki nowotworzonej w rozumieniu ustaleń szczegółowych planu i tym samym konieczność uniknięcia roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu, otrzymają jego zwrot na rachunek bankowy w ciągu 3 dni od dnia przekazania do Urzędu Miasta  Józefowa numeru rachunku bankowego do zwrotu.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Józefowa oraz na stronie internetowej Urzędu jak również w biuletynie informacji publicznej Urzędu.

 

 

 

Burmistrz  Miasta Józefowa

O g ł a s z a 

Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości

położonej w Józefowie k. Otwocka

 

Przedmiotem sprzedaży  jest  niezabudowana  nieruchomość gruntowa:

 

Adres (ulica)

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

netto

Wadium

 

 

Al. Bluesa

Nr działek

656 m2

Teren, na którym zlokalizowana jest działka objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Józefowa zatwierdzonego Uchwałą Nr 69/IV/03 Rady Miasta Józefowa z dnia 9.05.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa -
etap III A, oznaczony symbolem RLz 22.

Przeznaczeniem podstawowym tej jednostki terenowej są lasy z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

464 000zł

70 000zł

108

Nr obrębu

67

Opis użytku

RVI

Nr księgi wieczystej

 

 

Uwaga!!

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości  23 %

 

 

WA1O/00028043/1

 

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2022 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w Budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2022 r. ww. wadium.

 

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdzielczy w Karczewie

69 8023 0009 2001 0000 0127 0003

 

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończeń przetargu wynikiem negatywnym.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20 maja 2022 r. 

 

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w działach III i IV księgi wieczystej, oraz nie toczy się w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Miasto Józefów.

Uwaga: w księdze wieczystej nie jest ujawniony podział geodezyjny działek ewidencyjnych nr 7/1 i nr 7/2 z obrębu 67, w wyniku którego została wydzielona dz. ew. nr 108 z obr. 67.   

Przed rozstrzygnięciem przetargu do wyżej podanej księgi wieczystej zostanie złożony wniosek o odłączenie z niej działki będącej przedmiotem przetargu tj. dz. ew.108 w obr. 67 i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.

 

Zbywania nieruchomość położona jest w przy skrzyżowaniu ulic Al. Bluesa oraz Rodziewiczówny. Ulice posiadają nawierzchnię gruntową. Ulica Rodziewiczówny jest oświetlona. W najbliższym sąsiedztwie występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta o stosunku długości boków ok. 1:2. Porośnięta jest drzewostanem mieszanym. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, gazowa, telefoniczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna.

Na nieruchomości mogą również znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nieujawnione przez gestorów, których identyfikacji winien dokonać nabywca nieruchomości we własnym zakresie.

Wszelkie ograniczenia i utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia nieujawnionych sieci, stanowią ryzyko nabywcy i nie mogą być traktowane jako wady nieruchomości.

 

Niezależnie od podanych powyżej informacji nabywca odpowiada za zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszystkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do planowanego przez nabywcę sposobu korzystania z nieruchomości, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi jego ryzyko.

 

Obsługa komunikacyjna zbywanego terenu musi być uzgodniona z zarządcą drogi, który wydaje zgodę na budowę zjazdu w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. 

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  ochronie przyrody.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu, a w szczególności:

  • przedsiębiorcy - przedkładają dowód wpłaty wadium, informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • małżonkowie - przedkładają dowody tożsamości. Uwaga!! Gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej i środki przeznaczone na nabycie przedmiotowej nieruchomości pochodzą z ich majątku wspólnego lub gdy w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej rozszerzonej na przedmioty nabywane przez któregokolwiek z małżonków, za środki pochodzące z ich majątków osobistych, w drodze umów sprzedaży: do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie osobiście lub jeden z małżonków posiadający odpowiednie pełnomocnictwo współmałżonka.

Jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego małżonek uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej lub oświadczenie w formie pisemnej dotyczące zamiaru nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku osobistego.

  • cudzoziemiec (w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ze zmianami) – przedkłada ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku, gdy jest wymagane. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie ustala, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

 

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów - w umowie nabycia nieruchomości nastąpi wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady prawne i faktyczne w tym zakresie.

Nabywca nabywa nieruchomość w opisanym powyżej stanie prawnym i faktycznym.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Józefowa.

 

Dodatkowych informacji na temat przetargów udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, budynek B, pokój nr 6 (telefon  22  779 - 00 - 44; e - mail: a.kobus@jozefow.pl  lub um.rgign@jozefow.pl ).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa:  www. jozefow.pl

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str.1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2021  r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Miasto Józefów – Urząd Miasta Józefowa można uzyskać na stronie www.jozefow.pl w zakładce „RODO”.

 

 

 

Zdjęcia:

Pliki do pobrania:

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij