Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

W 2022 r. podatki bez zmian

14 stycznia 2022

Stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psa oraz opłata targowa w Józefowie pozostały bez zmian w stosunku do roku 2021. Szczegóły w poniższych uchwałach.

 

 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Józefowa na rok 2022 :

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m² powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych- 4,50 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m² powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,28 zł od 1 m2 powierzchni.

 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 42,00 zł od jednego psa oraz 26,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

 

 

 

 

 

Dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży z jednego stanowiska w okresie od 01 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przy sprzedaży:

a) ze stołu - 40,00 zł;

b) w przypadku innym niż powyżej - 60,00 zł.

 

Dzienna stawka opłaty targowej od sprzedaży z jednego stanowiska w pozostałym okresie przy sprzedaży:

a) ze stołu - 20,00 zł;

b) w przypadku innym niż powyżej - 40,00 zł.

 

Dzienna opłata targowa nie może przekroczyć 852 zł 75 gr

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij