Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

VII Posiedzenie Forum Konsultacyjnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

15 października 2014

16-17 października w Józefowie odbędzie się VII Posiedzenie Forum Konsultacyjnego, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podczas spotkania debatować będą przedstawiciele 40 gmin należących do największego w Polsce miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Koncentracja na obszarach funkcjonalnych w polityce spójności UE w perspektywie finansowej 2014-20120, przejawia się m.in. ustanowieniem nowego instrumentu: Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Definiowane są one jako działania, mające służyć rozwiązaniu problemów występujących w miejskich obszarach funkcjonalnych.

W celu spełnienia warunków formalnych dla uruchomienia instrumentu ZIT na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego władze poszczególnych gminy zawiązały „Porozumienie Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020”.

Unijne środki, jakie zostaną przekazane na realizację zadań wpisanych do strategii ZIT warszawskiego obszaru metropolitalnego, będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (141,1 mln euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (23,7 mln euro). 

Miasto Józefów uczestniczy w następujących projektach:

 

Elektroniczne usługi:

  • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Cel – ułatwienie mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym WOF ZIT poruszania się po  terenie poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji

Zakres – system nawigacji oparty o nadajniki oraz aplikację obejmie następujące obiekty: pojazdy komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje, metro); przystanki (stacje metra) oraz punkty przesiadkowe; wejścia do budynków (urzędy, placówki oświatowe, instytucje kulturalne); atrakcje turystyczne; wnętrza urzędów; „przeszkody czasowe” – utrudnienia w ruchu drogowym

  • Zintegrowane zarządzanie zasobami wiedzy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-Biblioteka),

Cel – poprawa dostępu do usług edukacyjnych poprzez wdrożenie wspólnych e-usług dla uczniów, rodziców, pracowników oświaty i instytucji samorządowych: rozwój zasobów bibliotecznych; poprawa zarządzania zasobami bibliotecznymi; rozwój e-edukacji

Zakres – projekt obejmuje następujące komponenty: usługi b biblioteczne; usługi dla nauczycieli; usługi dla uczniów i rodziców; e-edukacja regionalna i medialna; e-edukacja dla osób ze specjalnymi potrzebami; usługi wspierające organy prowadzące

  • Zintegrowany system rekrutacji do gminnych placówek oświatowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-Rekrutacja) - przedsięwzięcie rezerwowe,

Cel – poprawa dostępu do usług edukacyjnych świadczonych przez samorządy gminne WOF ZIT poprzez zintegrowanie systemu rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; usprawnienie systemu rekrutacyjnego; wsparcie kontroli obowiązków edukacyjnych

Zakres – wspólny system rekrutacji do przedszkoli i szkół oparty o wspólną listę kandydatów i przyjętych, podanie, rundę kwalifikacyjną oraz kryteria przyjęć, ponadto: wsparcie systemu kierowania dzieci z orzeczeniami; rejestracja kandydatów na miejsca integracyjne; kontrola realizacji obowiązków edukacyjnych: rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki; informacje o zameldowanych w obwodach dzieciach; wsparcie sytemu rozliczeń dotacji dla jednostek innych niż samorządowe

  • Zintegrowane zarządzanie zasobami wiedzy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - przedsięwzięcie rezerwowe.

Cel –  Poprawa dostępu do zasobów wiedzy na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: usprawnienie funkcjonowania bibliotek, rozwój ogólnodostępnych elektronicznych zasobów edukacyjnych, usprawnienie pracy nauczycieli

Zakres – Projekt zakłada wdrożenie usług informatycznych na terenie WOF z zakresu e-edukacji dla uczniów, rodziców i pracowników placówek oświatowych. W ram,ach projektu realizowane będą następujące komponenty: komponent e-Biblioteka – obejmuje informatyzację oraz ujednolicenie zarządzania zasobami i usługami wszystkich bibliotek publicznych i szkolnych; komponent e-Zasoby edukacyjne – zakłada rozwój elektronicznych zasobów edukacyjnych do samodoskonalenia, samooceny i rozwoju zainteresowań z zakresu nauk przyrodniczych, Edukacji informatycznej, medialnej, językowej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych, a także rozwój elektronicznych form udostępniania; komponent e-nauczyciel – obejmuje stworzenie technicznych warunków współpracy (w tym z uczniami i rodzicami) i samodoskonalenia nauczyciel.

 

Rozwój gospodarczy:

  • Program edukacji proprzedsiębiorczej dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (SmartEdu),

Cel – rozwój postaw pro przedsiębiorczych, kreatywnych i innowacyjnych oraz zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi wśród dzieci i młodzieży, na gruncie inteligentnych specjalizacji: podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu gospodarki, ekonomii i przedsiębiorczości; rozwinięcie umiejętności uczniów w zakresie postaw kreatywnych; wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne w potencjalnym uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej; rozwój zainteresowań i kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych; nauka nowych technologii informatycznych; wzmocnienie oferty edukacyjnej placówek biorących udział w projekcie

Zakres – projekt obejmuje następujące komponenty: usługi b biblioteczne; usługi dla nauczycieli; usługi dla uczniów i rodziców; e-edukacja regionalna i medialna; e-edukacja dla osób ze specjalnymi potrzebami; usługi wspierające organy prowadzące

  • Zintegrowany system wspierania doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach WOF.

Cel - Stworzenie zintegrowanego systemu wspierania doradztwa edukacyjno- zawodowego na terenie WOF ZIT:

- podniesienie zdolności systemu doradztwa  edukacyjno- zawodowego  do wspierania uczniów w procesie odkrywania zainteresowań, doskonaleniu osobistego potencjału, projektowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej.
- zminimalizowanie dysproporcji pomiędzy osobistym potencjałem jednostki a możliwościami w  zakresie wyboru drogi edukacyjno- zawodowej.
- przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej  poprzez zdobywanie aktualnej wiedzy         z zakresu rynku edukacyjnego, rynku pracy, zawodów przyszłości, kierunków studiów, poznanie własnych umiejętności, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych
-  przygotowanie nauczycieli, pedagogów do roli doradcy zawodowego ucznia .
- uświadomienie rodzicom ich ważnej roli w procesie przygotowania dziecka  do wyborów edukacyjno-zawodowych,

Zakres - Projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu wspierania doradztwa edukacyjno - zawodowego na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Grupą docelową są uczniowie gimnazjów ogólnodostępnych i integracyjnych oraz specjalnych WOF ZIT. Konieczne jest uzyskanie lepszego powiązania wyborów edukacyjnych i zawodowych uczniów                      z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy. W celu uzyskania jak najwyższej skuteczności sytemu przyjęto następujące założenia projektowe. Działania zostały podzielone na 3 moduły odnoszące się do następujących grup: uczniowie gimnazjów i ich rodzice, nauczyciele oraz  pracodawcy. Działania podejmowane będą na bazie dotychczasowych struktur (doradcy zawodowi w poradniach psychologiczno-pedagogicznych  oraz nieliczni doradcy zawodowi zatrudnieni na etatach  w szkołach) a także dotychczasowych partnerów: urzędy pracy, OHP, organizacje pozarządowe itp. Stworzona zostanie sieć punktów konsultacyjnych w gimnazjach o wysokim stopniu dostępności dla uczniów i rodziców ( w każdej szkole konsultant- doradca zawodowy przynajmniej raz w tygodniu będzie udzielał porad i prowadził konsultacje  zawodowe- edukacyjne).


Transport niskoemisyjny:

  • Stworzenie sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF4Bikes),

Cel – zwiększenie udziału podróży rowerowych poprzez stworzenie kompleksowej sieci tras rowerowych w skali całego WOF ZIT: zrównoważenie sieci transportowej; obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu przez system transportowy; obniżenie liczby ofiar wypadków drogowych poprzez stworzenie bezpiecznej sieci tras rowerowych; poprawa stanu zdrowia społeczeństwa

Zakres – budowa i przebudowa dróg rowerowych o znaczeniu komunikacyjnym: przygotowanie dokumentacji projektowej wykup nieruchomości (o ile jest taka potrzeba), prace budowlane, nadzór i odbiór prac

  • Stworzenie sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (P+R in WOF).

Cel – zwiększenie integracji prywatnego transportu samochodowego z publiczną komunikacją zbiorową: zwiększenie wykorzystania podróży transportem publicznym; zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska substancjami powstającymi w wyniku spalania benzyny, ropy i gazu; zmniejszenie hałasu powodowanego przez samochody osobowe; zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez ograniczenie liczby samochodów na ulicach miast WOF; ochrona zabytków poprzez zmniejszenie drgań powodowanych przez samochody osobowe

Zakres – budowa parkingów P+R: pozyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych; pozyskanie terenu pod inwestycję; wykonanie dokumentacji projektowej; budowa obiektu zgodnie z projektem budowlanym

 

Podpisanie porozumienia dotyczącego ZIT: http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=446

Konsultacje społeczne dotyczące ZIT: http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=647


Tagi:

ZIT
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij