Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Unieważnienie konkursu - dot. opieki nad dziećmi i młodzieżą

02 czerwca 2021

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 85 /2021

Burmistrza Miasta Józefowa

z dnia 2 czerwca 2021 r.

 

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapewnienia opieki nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem z rodzin ubogich, niezaradnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną z terenu Miasta Józefowa.

 

Na podstawie art. 18a ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

  • 1

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu zapewnienia opieki nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem z rodzin ubogich, niezaradnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną z terenu Miasta Józefowa,  ponieważ złożona oferta nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

  • 2

Informacje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie zarządzenia:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Józefowa,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Józefowa.

 

  • 3

Wykonanie Zarządzenia  powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Sportu.

 

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

             Burmistrz Miasta

 

/-/ Marek Banaszek

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W terminie  złożenia ofert wyznaczony na dzień 12 maja 2021 r. do godziny 15:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Oferta konkursowa została złożona w dniu 12 maja 2021 r. o godzinie 15:25. Ustalono, że oferta wpłynęła po terminie i pozostaje bez rozpatrzenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Józefowa nr 55/2021 z dnia
16 kwietnia 2021 r. § 4 pkt.5 oferty, które wpłyną po upływie terminu podanego w pkt.1  (niezależnie od daty stempla pocztowego) pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Mając powyższe na uwadze, unieważnienie konkursu jest w pełni zasadne.

 

 

 

 

       Burmistrz Miasta

 

      /-/ Marek Banaszek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij