Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Uchwała reklamowa - dyskusja publiczna

16 lipca 2018

12 lipca, w budynku Rady Miasta Józefowa odbyła się dyskusja publiczna na temat projektowanej "Uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń." To kolejny krok w kierunku uporządkowania przestrzeni publicznej.
 
11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774). Ustawa umożliwiła samorządom gminnym wprowadzenie uchwały w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Józefów przymierza się do takiej uchwały -  we współpracy z ekspertami został przygotowany jej projekt, poprzedzony badaniem opinii mieszkańców i przedsiębiorców z Józefowa.
 
W ankiecie wypowiedziało się 805 osób. 
 
93% ankietowanych mieszkańców i 88% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że reklamy są zauważalne w przestrzeni;
 
76% ankietowanych mieszkańców i 74% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że na terenie miasta zauważalny jest nadmiar reklam;
 
82% ankietowanych mieszkańców i 76% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że przepisy prawa powinny regulować parametry reklam;
 
75% ankietowanych mieszkańców i 78% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że powinno wprowadzić się zakaz lokalizacji reklam na terenach o dużych walorach krajobrazowych;
 
77% ankietowanych mieszkańców i 70% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że powinno się regulować sytuowanie reklam w pobliżu miejsc kultu religijnego i na terenach miejsc pamięci i ich otoczenia;
 
69% ankietowanych mieszkańców i 66% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że lokalizacja ogrodzeń od strony przestrzeni publicznej powinny zostać uregulowane przepisami prawa;
 
45% ankietowanych mieszkańców i 52% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że dla ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych powinny zostać ustalone konkretne parametry;
 
65% ankietowanych mieszkańców i 75% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że wygląd małej architektury powinien zostać ujednolicony.
 
 
 
Projekt uchwały uwzględnia opinie józefowian, a także wspomną ustawę oraz krajobraz i charakterystykę miasta. Zaproponowane w uchwale rozwiązania wydają się być optymalne: w porównaniu z podobnymi dokumentami w innych miastach, proponowane zapisy nie są bardzo restrykcyjne, ale w przypadku ich zaakceptowania przez radnych, pozytywnie wpłyną na uporządkowanie krajobrazu Józefowa.
 
Uchwała reklamowa nie jest obowiązkowa – to od gminy zależy, czy ją sporządzi. Jeśli zostanie uchwalona, określone nią wytyczne dotyczące reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń zastąpią te ustalone na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Najbardziej rozbudowana część uchwały dotyczy reklam. To głównie wielkie banery, którymi naszpikowane są niektóre rejony Józefowa były powodem podjęcia prac nad „uchwałą reklamową”. – W dzisiejszych czasach każdy może znaleźć szczegółowe informacje na temat funkcjonowania danej firmy w Internecie. Nie ma konieczności wypisywania wszystkiego na wielkich, rażących banerach. Nadmiar informacji sprawia, że stają się one nieczytelne­ - uważa zastępca burmistrza Marek Banaszek, który monitoruje postępy w pracach nad uchwałą. – W tej chwili reklam jest tak dużo, że wywołują chaos informacyjny i degradują przestrzeń, która jest przecież naszym wspólnym dobrem – uważa Banaszek.
 
Uchwała przewiduje, że właściciele tablic i urządzeń reklamowych, które będą istniały w dniu wejścia w życie uchwały, będą mieli rok na dostosowanie się do nowych zasad. Z obowiązku dostosowania się do nowych wytycznych zwolnione zaś będą ogrodzenia istniejące w dniu wejścia w życie uchwały.
 
 
Projekt uchwały otrzymał pozytywne uzgodnienie od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozytywne opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku i Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 
Wielkość reklamy nie wpływa na obroty firmy. Zaburza za to estetykę miasta  – mówi Marek Banaszek. ­ ­- Z ankiety, wczorajszego spotkania i rozmów z mieszańcami wiem, że jest duże społeczne poparcie dla zmian prawnych, które uporządkują nasz krajobraz – dodaje wiceburmistrz Banaszek. 
 
Wyłożenie do publicznego wglądu potrwa do 10 sierpnia 2018 r., uwagi można wnosić do dnia 27 sierpnia 2018 r.
 
 
Urząd Miasta Józefowa dziękuje profesorowi Uniwersytetu Śląskiego, dr. hab. Tomaszowi Nawrockiemu za zgodę na opublikowanie opracowania "Miasta nasze a w nich... Refleksje o wpływie reklamy zewnętrznej na miejską ikonosferę". Zachęcamy do lektury:  http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/316/121_nawrocki120_nawrockiFolia%20Sociologica%2036.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 
(UM Józefów)
 
 
 
 
 
Zapisy zawarte w projekcie uchwały:
 
Na treść uchwały składają się ustalenia:
-  dotyczące zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
- dotyczące zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz szyldów:
• ogólne obowiązujące na całym terenie miasta,
• szczegółowe, obowiązujące w poszczególnych strefach;
- dotyczące zasad i warunków sytuowania ogrodzeń.
 
  • Obiekty małej architektury: 
Zapisy odnośnie obiektów małej architektury są mało restrykcyjne i dotyczą głównie instytucji publicznych. Regulują wygląd i umieszczanie obiektów typu ławki, latarnie, kosze, donice, słupki, a także niewielkie obiekty kultu religijnego i urządzenia na placach zabaw
 
  • Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe:
Uchwała przewiduje zakaz:
 
- lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w sposób zakłócający widoczność obiektów zabytkowych, pomników, pomników przyrody, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci narodowej, znaków i sygnałów drogowych, tablic urzędowych oraz urządzeń Systemu Informacji Miejskiej, na obiektach objętych ochroną (wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków) oraz w promieniu 20 m od nich, na drzewach, urządzeniach infrastruktury technicznej i drogowej, wiaduktach, kładkach, obiektach małej architektury oraz tymczasowych obiektach budowlanych,
 
- umieszczania tablic i urządzeń reklamowych wolnostojących w sposób utrudniający komunikację pieszą i kołową,
 
- sytuowania tablic i urządzeń reklamowych w formie reklam wielkoformatowych oraz reklamy mobilnej;
 
- sytuowania tablic i urządzeń reklamowych w formie billboardów z wyłączeniem III strefy strukturalnej,
 
- sytuowania masztów flagowych, z wyłączeniem masztów dla symboli narodowościowo - państwowych oraz flag firmowych o maksymalnej wysokości 12 m, 
 
- lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych o łącznej powierzchni większej niż 25% powierzchni elewacji budynku widocznej od strony drogi publicznej, placu publicznego, terenu kolejowego, publicznych ciągów pieszych, drogi wewnętrznej lub innego publicznie dostępnego terenu komunikacyjnego,
 
- sytuowania tablic i urządzeń reklamowych o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych oraz emitujących światło błyskowe lub pulsujące.
 
 
Zasady dotyczące ustawiania reklam zewnętrznych będą różne, w zależności od tego  w jakim otoczeniu się znajdują. W tym celu, teren miasta podzielono na 5 stref (mapa w załączniku poniżej):
 
- I strefę strukturalną - obejmującą obszar najcenniejszy przyrodniczo, w granicach którego znajdują się: rezerwat Świder, rezerwat Wyspy Świderskie, rezerwat Wyspy Zawadowskie oraz Mazowiecki Park Krajobrazowy;
 
- II strefę strukturalną - obejmującą tereny lasów, łąk i zadrzewień oraz tereny leśne ze sporadycznie występującą zabudową mieszkaniową;
 
- III strefę strukturalną - obejmującą strefę osadniczą na terenach leśnych;
 
- IV strefę strukturalną - obejmującą strefę osadniczą miasta wraz z pozostałymi drogami;
 
- V strefę strukturalną - obejmującą tereny głównych ciągów komunikacyjnych wraz z działkami lub częściami działek przylegającymi do pasa drogowego o zasięgu 40 m od osi drogi.
 
W I strefie nie będzie można lokalizować żadnych reklam, w II strefie będzie taka możliwość, ale znacząco ograniczona. W III, IV i V strefie ograniczenia te stopniowo maleją.
 

Zasady lokalizowania reklam w II, III, IV i V strefie:

II strefa strukturalna. 
Zakaz lokalizowania:
• wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
• sytuowania więcej niż jednej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego reklamie działalności, na elewacji budynku,
w którym ta działalność jest prowadzona,
• sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni przekraczającej 2 m2,
• zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powyżej linii parteru;
 
III strefa strukturalna:
Zakaz lokalizowania:
• wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w formie innej niż zbiorczej tj. totemów o maksymalnej wysokości 6 m i szerokości 1,5 m,
• więcej niż 1 tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego
(o maksymalnej powierzchni 5 m2) służących reklamie działalności, na elewacji budynku, w którym ta działalność jest prowadzona,
• więcej niż 1 tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego
(o maksymalnej powierzchni 5 m2) służących reklamie działalności, na ogrodzeniu nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona,
 
Nakaz:
• zachowania minimalnej odległości 5 m między totemami a elementami systemu informacji miejskiej usytuowanymi po tej samej stronie drogi,
• zachowania minimalnej odległości 5 m między tablicami reklamowymi
i urządzeniami reklamowymi a słupami ogłoszeniowymi;
 
IV strefa strukturalna:
Zakaz lokalizowania:
• wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w formie innej niż zbiorczej tj. totemów o maksymalnej wysokości 6 m i szerokości 1,5 m,
• lokalizowania więcej niż 2 tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych (o maksymalnej łącznej powierzchni 10 m2) służących reklamie działalności, na elewacji budynku, w którym ta działalność jest prowadzona,
• lokalizowania więcej niż 2 tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych (o maksymalnej łącznej powierzchni 10 m2) służących reklamie działalności, na ogrodzeniu nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona,
 
Nakaz:
• zachowania minimalnej odległości 5 m między totemami a elementami systemu informacji miejskiej usytuowanymi po tej samej stronie drogi,
• zachowania minimalnej odległości 5 m między tablicami reklamowymi
i urządzeniami reklamowymi a słupami ogłoszeniowymi;
 
V strefa strukturalna:
 
Zakaz lokalizowania:
• lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż 2,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
• lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w odległości mniejszej niż 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni skrzyżowań,
• lokalizowania więcej niż 2 tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych (o maksymalnej łącznej powierzchni 10 m2) służących reklamie działalności, na elewacji budynku, w którym ta działalność jest prowadzona,
• lokalizowania więcej niż 2 tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych (o maksymalnej łącznej powierzchni 10 m2) służących reklamie działalności, na ogrodzeniu nieruchomości, na której ta działalność jest prowadzona,
• lokalizowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w sposób zasłaniający okna, drzwi oraz charakterystyczne elementy elewacji budynku (takie jak gzymsy, parapety, balustrady, okiennice, stolarka,
 
Nakaz:
• zachowania minimalnej odległości 1,5 m między tablicami reklamowymi
i urządzeniami reklamowymi a elementami systemu informacji miejskiej umieszczonymi na tej samej elewacji budynku,
• zachowania minimalnej odległości 50 m między tablicami reklamowymi
i urządzeniami reklamowymi, nietworzącymi totemów oraz usytuowanymi po tej samej stronie drogi,
• zachowania minimalnej odległości 1,5 m między tablicami reklamowymi
i urządzeniami reklamowymi a słupami ogłoszeniowymi,
 
Dopuszczenie:
• sytuowania urządzeń reklamowych w formie totemów, o maksymalnej wysokości 6 m, szerokości 1,5 m,
• sytuowania płaszczyznowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w witrynie budynku, w którym prowadzona jest działalność o maksymalnej powierzchni 40% witryny.
 
 
Z uchwały wykluczone są informacje nie będące reklamami, m.in..: tabliczki z godzinami otwarcia lokalu (pod warunkiem ograniczenia ich powierzchni), informacje o ochronie i monitoringu obiektu, możliwościach płatności kartami, finansowania projektów np. ze środków zagranicznych.
 
  • Szyldy
Uchwała reguluje również zasady i warunki sytuowania szyldów. Zakazuje:
 
- sytuowania więcej niż jednego szyldu na elewacji budynku dla każdego podmiotu prowadzącego działalność w budynku,
 
- lokalizowania pojedynczych szyldów większych niż 2 m2,
 
- lokalizowania szyldów w sposób zakłócający widoczność obiektów zabytkowych, pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci narodowej, znaków i sygnałów drogowych, tablic urzędowych oraz urządzeń Systemu Informacji Miejskiej;
 
Zaś nakazuje:
 
- stosowania jednorodnych formatowo, materiałowo i stylistycznie szyldów dla całego budynku lub totemu,
 
- lokalizowania szyldów płaszczyznowych horyzontalnie na elewacji budynku w linii parteru lub poniżej linii gzymsu oddzielającego parter od pierwszego piętra bądź w witrynie lokalu od strony wewnętrznej,
 
- lokalizowania szyldów płaszczyznowych w postaci jednego lub dwóch pionowych pasów umieszczonych po jednej lub obu stronach głównego wejścia do budynku, w którym prowadzona jest działalność, z zachowaniem jednakowej wysokości, szerokości i powierzchni dla każdego szyldu; Z zastrzeżeniem, że szerokość pionowego pasa nie może przekraczać 0,5 m;
 
Dopuszcza się sytuowanie szyldów na wolnostojących nośnikach w formie totemu, o maksymalnej wysokości 3 m i szerokości 1,2 m, przed głównym wejściem do nieruchomości lub budynku, gdzie prowadzona jest działalność, stosowani na elewacjach budynków szyldów w formie neonów, podświetlanych światłem białym o stałym natężeniu, sytuowanie szyldów prostopadłych na wysięgnikach maksymalnie 0,5 m od elewacji do końca wysięgnika oraz sytuowanie szyldów płaszczyznowych na ogrodzeniu nieruchomości, na której prowadzona jest działalność o maksymalnym rozmiarze: 0,5 m z 0,5 m.
 
  • Ogrodzenia
Wśród zapisów uchwały dotyczących ogrodzeń za nowość można uznać zakaz sytuowania ogrodzeń wyższych niż 2 m, sytuowania cokołów lub części pełnych ogrodzeń o wysokości powyżej 60 cm, stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz stosowania elementów odblaskowych oraz o jaskrawej barwie. Podczas dyskusji publicznej jeden z mieszkańców zaproponował, aby rozważyć możliwość ujednolicenia ogrodzeń posesji prywatnych w Józefowie, jednak padły głosy, iż może się to wiązać z nadmiernymi kosztami, na które nie każdy będzie mógł sobie pozwolić a także opinie, iż różnorodność w tym zakresie jest wskazana, również ze względów estetycznych.
 
 
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij