Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Szczegółowe informacje

img
Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu na czas oznaczony pod stanowisko handlowo - usługowe
Status: niesprzedane
Lokalizacja: Kompleks terenów rekreacyjnych nad rzeką Świder (dz. ew. nr 26/2, obr. 82)
Powierzchnia: 27,50m2
Wartosc: 800 zł netto/miesięcznie

Burmistrz Miasta Józefowa podaje do publicznej informacji wynik drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego na dzierżawę gruntu na czas oznaczony, od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.10.2023 roku pod  stanowisko handlowo - usługowe zlokalizowane na nieruchomości Miasta Józefowa położonej w kompleksie terenów rekreacyjnych nad rzeką Świder, z przeznaczeniem na prowadzenie usług z zakresu handlu i gastronomii w mobilnych punktach sprzedaży (z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych), który odbył się w dniu  20 czerwca 2023 r.

 

Dzierżawa gruntu o powierzchni 27,50 mpod stanowisko nr 1  

      (część działki ew. nr 26/2 z obr. 82, KW WA1O/00075000/2, użytek gruntowy Lz)

  Wywoławcza miesięczna stawka czynszu: 800,00zł plus 23% podatek VAT

     Liczba osób, dopuszczonych do przetargu – 0

       Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

      Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Miasta Józefowa

O g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu na czas oznaczony,

od dnia 01 lipca 2023 roku do dnia 31 października 2023 roku - w godzinach 800 – 2200, pod  stanowisko handlowo - usługowe zlokalizowane na nieruchomości Miasta Józefowa położonej w kompleksie terenów rekreacyjnych nad rzeką Świder, z przeznaczeniem na prowadzenie usług z zakresu handlu i gastronomii w mobilnych punktach sprzedaży

(z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych).

 

 

 1. Nieruchomość Miasta Józefowa, na której zostały wyznaczone stanowiska handlowo - usługowe przeznaczone do dzierżawy, położona jest w kompleksie terenów rekreacyjnych nad rzeką Świder z urządzonym wjazdem od ul. Wawerskiej i stanowi działkę ewidencyjną nr 26/2 z obrębu 82 o powierzchni 6001m2, która uregulowana jest w księdze wieczystej KW WA1O/00075000/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Otwocku.
 2. Na wyżej opisanej nieruchomości, wyodrębniono teren pod 4 stanowiska, przeznaczone do dzierżawy na prowadzenie usług z zakresu handlu i gastronomii w mobilnych punktach sprzedaży.
 3. Przedmiotem przetargu jest grunt pod stanowisko nr 1 o powierzchni 27,50 m2, utwardzony betonową kostką ażurową z możliwością podłączenia do gniazda 230V oraz gniazda 400V. Każde z powyższych gniazd ma swój podlicznik.
 4. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 24 maja 2023 roku. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

UWAGA!!!

Ważne jest aby mobilny punk sprzedaży wyposażony był w małą rozdzielnię z bezpiecznikami, na wypadek spięcia wywołanego przez urządzenia będące na jego wyposażeniu.

Nie dopuszcza się zasilania pojazdu z własnego agregatu prądotwórczego.

W miejscu prowadzenia działalności dopuszcza się możliwość dostawienia do pojazdu mebli oraz urządzania ogródków gastronomicznych itp. wyłącznie za zgodą Miasta Józefowa.

Wszelkiego rodzaju odpady (śmieci, ścieki, resztki jedzenia itp.) powstałe w związku z prowadzoną działalnością dzierżawca zobowiązany jest gospodarować na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres odpowiedzialności dzierżawcy obejmuje również utrzymanie czystości i porządku na dzierżawionym terenie.

Działalność dzierżawcy nie może powodować utrudnień w ruchu drogowym na przyległym parkingu.

W celu należytego zabezpieczenia wykonania umowy dzierżawca zobowiązany będzie do wniesienia kwoty 2000 zł, na zabezpieczenie niedokonanych płatności czynszu lub pokrycie wyrządzonych ewentualnie przez dzierżawcę szkód. Kwota zostanie zwrócona w terminie 1 miesiąca od zakończenia umowy.

 1. Wyżej opisany grunty pod stanowisko handlowo-usługowe przeznacza się do dzierżawy na czas oznaczony (4 miesięcy) począwszy od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. w godzinach 800 – 2200.
 2. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za dzierżawę gruntu pod każde stanowisko handlowo -usługowe wynosi: 800,00 zł netto.
 3. Wysokość wadium wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za dzierżawę gruntu pod jedno stanowisko.
 4. Data i godzina przetargów 20.06.2023 r. od godziny 1300.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, w budynku B - w sali Rady Miasta Józefowa (wejście od ul. Parkowej).

O postąpieniu w licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 50,00 zł.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej stawki czynszu.

Dzierżawcą gruntu pod stanowisko handlowo-usługowe zostanie osoba, która zaoferuje najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszu netto.

 1. Precyzyjny termin wnoszenia opłat oraz numer rachunku bankowego zostanie określony w umowach.

Oprócz miesięcznej opłaty (czynszu dzierżawnego) dzierżawca zobowiązany jest pokrywać pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy oraz ponosić należne zobowiązania publiczne.

Do ustalonego czynszu za dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowo - usługowe doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej przepisami prawa.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r. wadium w wysokości 1.000,00 zł , na rachunek bankowy Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Karczewie

                   69 8023 0009 2001 0000 0127 0003

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargowymi i ich akceptacją.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie przez każdego uczestnika biorącego udział w przetargu przed jego rozpoczęciem niżej wymienionych wymagań:
 • wpłacenia w określonym powyżej terminie wadium w podanej wyżej wysokości,
 • okazania ważnego dokumentu tożsamości,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - przedstawienia aktualnego wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 • w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - przedstawienia aktualnego odpisu z KRS,
 • w przypadku osób prowadzących spółkę cywilną – przedstawienia umowy spółki (w razie konieczności wraz ze stosownymi aneksami do tej umowy, celem ustalenia aktualnej reprezentacji oraz składu osobowego spółki),
 • w przypadku pełnomocnika - przedstawienia oryginału pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem oraz dokumentu tożsamości (w przypadku kserokopii dokumentów - ich notarialne poświadczenie).
 • dokonania samodzielnej wizji lokalnej w terenie, celem zapoznania się z przedmiotem przetargów.

W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet kwoty zabezpieczającej wykonanie umowy.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone, na konto z którego zostało wpłacone, nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca gruntu pod stanowisko handlowo-usługowe nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do wykorzystania wydzierżawianego terenu na prowadzenie na nim działalności tj. zagospodarowanie każdego pojedynczego stanowiska poprzez ustawienie na nim oddzielnego mobilnego punktu sprzedaży, pod rygorem odstąpienia od umowy.
 3. Organizator przetargu zastrzega, że do chwili rozpoczęcia przetargu ma prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Informację o powyższych przetargach można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:
(22) 779-00-44, osobiście w Urzędzie Miasta Józefowa ul. Kard. Wyszyńskiego 1, budynek B, pok. 6, w formie e-mail: um.rgign@jozefow.pl lub a.kobus@jozefow.pl, a także na stronie internetowej tut. Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zdjęcia:

Pliki do pobrania:

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij