Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Rządowy program „Dobry Start” (300+)

30 lipca 2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) przewiduje jednorazową wypłatę 300 zł na ucznia w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wypłacane jest jednorazowo, na dziecko, niezależnie od dochodu.
 
 
Kto składa wniosek?
Świadczenie "Dobry start" przysługuje: rodzicom dziecka, opiekunom faktycznym dziecka, opiekunom prawnym dziecka, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się, w tym osobom usamodzielnianym.
W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. 
Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. 
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców  rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.
 
Kiedy i gdzie składać wnioski?
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start składa się od 1 lipca do 30 listopada w formie elektronicznej, natomiast wnioski w formie papierowej przyjmowane są od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Józefowa, budynek B.
 
Świadczenia mają zostać wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie później jednak niż do 30 września danego roku. Wnioski złożone w innych terminach niż wymienione powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Komu przysługuje?
Świadczenie "Dobry start" przysługuje: 
- do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
- do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
- w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
- w przypadku ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia;
- w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start - nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.
 
Komu nie przysługuje?
- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka);
- na dziecko uczące się w szkole policealnej (w tym studia);
- na dziecko uczące się w szkole dla dorosłych.
 
Jakie dokumenty?
1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 
2. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start należy dołączyć odpowiednio: 
- kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
- kopię odpisu orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
- kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
- oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia "Dobry start". 
 
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku wzywa się osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, przyjmuje się wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 
W przypadku przyznania świadczenia wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu świadczenia na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mail, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia. W przypadku odmowy przyznania świadczenia w terminie miesiąca od złożenia wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna w tej sprawie.
 
(UM Józefów)
 
Wnioski i formularze dot. programu "Dobry Start": http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=183627
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij