Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Rekrutacja do przedszkoli, zerówek i klas I

25 stycznia 2022

21 lutego rozpoczyna się rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zerówek) i klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023. Dokumenty można składać do 4 marca.

 

 

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 21 lutego do 4 marca 2022 r., a postępowanie uzupełniające od 1 do 4 sierpnia 2022 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym  biorą udział dzieci urodzone w latach 2016 – 2019, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola.

Dzieci urodzone w 2016 r. obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym ("zerówce") w szkole podstawowej.

 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (zerówce)  chcący kontynuować edukację w kolejnym roku, składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (wzór deklaracji można pobrać w przedszkolu lub szkole).

 

UWAGA

Jeżeli rodzice dziecka dotychczas uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego (zerówki) nie złożą stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie, wówczas dziecko objęte będzie procedurą rekrutacyjną obowiązującą na rok szkolny 2022/2023 i muszą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 

Placówki, w których obowiązują ww. terminy rekrutacyjne:

 

Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Józefów:

 1. Miejskiego Przedszkola Nr 1, przy ul. Kossaka 14;
 2. Miejskiego Przedszkola Nr 2, przy ul. Sosnowej 17;

 

 

Oddziały przedszkolne (zerówki) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów:

 1. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Olofa Palmego,
  Mickiewicza 11;
 2. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta,
  Graniczna 26;
 3. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Łączniczek AK,
  Leśna 39.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (zerówki), muszą złożyć w terminie od 21.02 do 04.03.2022 r. do godziny 15.00 wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów wniosek (wzór wniosku można pobrać w wybranym przedszkolu, szkole). Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie wybranych kryteriów:

 

 1. Ustawowych:
 • wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata);
 • niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka; orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie
  o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą).

 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub
w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych (zerówek) przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność złożenia wniosku nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola, szkoły.

 

 Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

 

 1. 21 marca br. do godziny 15.00 podaje do publicznej wiadomości listę uszeregowaną alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej części procesu rekrutacji,
 2. do 28 marca do godz.15.00 – rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego  w postaci pisemnego oświadczenia,
 3. do 31 marca br. do godz. 15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

Postępowanie uzupełniające:

 

 1. od 1 do 4 sierpnia br. do godz.15.00 składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. od 5 do 9 sierpnia br. do godz.15.00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych przez uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 3. 10 sierpnia br. do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej części procesu rekrutacji,
 4. do 16 sierpnia br. do godz.15.00 – rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia,
 5. do 17 sierpnia br. do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 

 1. Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

 1. Zamieszkanie:
 2. a) zameldowanie stałe,
 3. b) zameldowanie czasowe,

c)zamieszkanie potwierdzone stosownymi dokumentami np. pierwszą stroną rocznego zeznania podatkowego PIT (z potwierdzeniem jego złożenia w US za poprzedni rok podatkowy). Jeżeli zeznanie podatkowe zostało złożone drogą elektroniczną lub pocztą należy załączyć również potwierdzenie nadania.

 

 1. Wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
 2. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

 

 

REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 21 lutego do 4 marca 2022 r.,
a postępowanie uzupełniające od 1 do 4 sierpnia 2022 r.

 

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 

 Przyjmowanie/rekrutacja odbędzie się do szkół publicznych prowadzonych przez Miasto Józefów, tj.:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Olofa Palmego , ul. Mickiewicza 11;
 2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta, u. Graniczna 26;
 3. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Łączniczek AK, ul. Leśna 39.

 

Przyjmowanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej obwodowej, przyjmuje się dzieci i młodzież na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

Zapisanie dziecka do klasy I szkoły obwodowej:

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do klasy I szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, muszą złożyć w terminie od 21.02 do 04.03. 2022 r. do godziny 15.00 wypełnione i podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów zgłoszenie (jeśli dotyczy). Podpisy złożone w zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym (wzór zgłoszenia można pobrać w szkole obwodowej). Do zgłoszenia, rodzice/prawni opiekunowie muszą dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Rekrutacja dziecka do klasy I do szkoły poza obwodem:

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do szkoły podstawowej, poza obwodem której mieszka, muszą złożyć w terminie od 21.02 do 04.03.2022 r. do godziny 15.00 wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów wniosek (jeśli dotyczy). Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym (wzór wniosku można pobrać w wybranym przedszkolu, szkole obwodowej). Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenia potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę w uchwale Rady Miasta Józefowa nr 275/VII/2017 z 31 marca 2017 r.:

 

  

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej szkoły. Zadania i uprawnienia komisji rekrutacyjnej

 

 Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

 

 1. 1. 21 marca br. do godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości listę uszeregowaną alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej części procesu rekrutacji,
 2. do 28 marca br. do godz.15.00 – rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia,
 3. do 31 marca br. do godz. 15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

Postępowanie uzupełniające:

 1. od 1 do 4 sierpnia br. do godz.15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. od 5 do 9 sierpnia br. do godz.15.00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych przez uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym,
 3. 10 sierpnia br. do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej części procesu rekrutacji,
 4. do 16 sierpnia br. do godz.15.00 – rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia,
 5. do 17 sierpnia br. do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły, wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sposób określony dla Rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

 

 

 

 

Kryteria i pozostałe informacje dostępne w załączonych plikach.

 

(Miasto Józefów)

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij