Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Rekrutacja do przedszkoli i klas I

10 lutego 2021

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 8  do 19 lutego 2021 r., a postępowanie uzupełniające od 2 do 5 sierpnia 2021 r.

 

 

Skrócone informacje nt. rekrutacji do przedszkoli. Szersza informacja dostępna poniżej, a pełna w załączniku Word.

 

 

 

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI:

 

PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 • Rekrutacja odbędzie się w terminie od 8  do 19 lutego 2021 r., a postępowanie uzupełniające od 2 do 5 sierpnia 2021 r.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym  biorą udział dzieci: 1. będące mieszkańcami Józefowa, 2. urodzone w latach 2015 – 2018, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola.
 • Dzieci urodzone w 2015 r. obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Do tygodnia przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola/zerówki, którzy chcą, aby dziecko kontynuowało tam edukację w kolejnym roku, składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (wzór deklaracji można pobrać w przedszkolu lub szkole).

UWAGA

Jeżeli rodzice dziecka dotychczas uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego nie złożą stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie, wówczas dziecko objęte będzie procedurą rekrutacyjną obowiązującą na rok szkolny 2021/2022 i muszą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 

Placówki, w których obowiązują ww. terminy rekrutacyjne:

 •  Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Józefów:
 1. Miejskiego Przedszkola Nr 1, przy ul. Kossaka 14;
 2. Miejskiego Przedszkola Nr 2, przy ul. Sosnowej 17;
 •   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów:
 1. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Olofa Palmego, Mickiewicza 11;
 2. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta, Graniczna 26;
 3. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Łączniczek AK, Leśna 39.

 

Opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do przedszkola/zerówki muszą złożyć w terminie od 8.02 do 19.02.2021 r. do godziny 15.00 wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów wniosek (wzór wniosku można pobrać
w wybranym przedszkolu, szkole). Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie wybranych kryteriów:

 Ustawowych:

 • wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata);
 • niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka; orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie
  o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą).

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatkowych, branych pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

 

Kryteria

Wartość kryterium
w punktach

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) mieszkają w Józefowie i rozliczają podatek dochodowy na rzecz Miasta Józefowa.

60 (w przypadku rozliczania podatku przez obydwoje rodziców -opiekunów prawnych)

kopia pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok podatkowy potwierdzoną przez właściwy Urząd Skarbowy lub potwierdzoną elektronicznie

30 (w przypadku rozliczania podatku przez jednego z rodziców – opiekuna prawnego)

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) są zatrudnieni: na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub są studentami dziennych studiów stacjonarnych.

30

oświadczenie o: aktualnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej; prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o fakcie studiowania na dziennych studiach stacjonarnych (z podaniem szczegółowych danych teleadresowych)

Dziecko, którego rodzeństwo będzie w bieżącym roku szkolnym kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu.

20

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

10

kserokopia postanowienia sądu o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub kserokopię decyzji administracyjnej o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

120

 

 

Kandydaci przyjmowani są w oparciu o uzyskaną liczbę punktów, nie w zależności od kolejności zgłoszeń.

 

 Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna

 1. 9 marca br. do godziny 15.00 podaje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji,
 2. do 15 marca do godz.15.00 – opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/ zerówki,
 3. do 18 marca br. do godz. 15.00 komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

Postępowanie uzupełniające: 

 1. od 2 do 5 sierpnia br. do godz.15.00 składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/ zerówki
 2. od 6 do 9 sierpnia br. do godz.15.00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków, 
 3. 10 sierpnia br. do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej części rekrutacji,
 4. do 13 sierpnia br. do godz.15.00 – opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka,
 5. do 16 sierpnia br. do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

 

 

 

Skrócone informacje nt. rekrutacji do klas I. Szersza informacja dostępna poniżej, a pełna w załączniku Word.

 

 

REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Rekrutacja odbędzie się w terminie od 8 do 19 lutego 2021 r., a postępowanie uzupełniające od 2 do 5 sierpnia 2021 r.
 • Przyjmowanie/rekrutacja odbędzie się do szkół publicznych prowadzonych przez Miasto Józefów, tj.:
  • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Olofa Palmego , ul. Mickiewicza 11;
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta, u. Graniczna 26;
  • Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Łączniczek AK, ul. Leśna 39.

 

Przyjmowanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

 • Do klasy I publicznej szkoły podstawowej obwodowej, przyjmuje się dzieci i młodzież na podstawie zgłoszenia rodziców, które zawiera dane dziecka, dane i kontakt do opiekunów. 
 • Zgłoszenia przyjmowane są do 19.02 do godz. 15:00.
 • Wzór zgłoszenia można pobrać w szkole obwodowej.
 • Opiekunowie dołączają oświadczenie z klauzulą "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Rekrutacja dziecka do klasy I do szkoły poza obwodem:

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 • Opiekunowie muszą złożyć w terminie do 19.02.2021 r. do godziny 15.00 wniosek (wzór wniosku można pobrać w wybranym przedszkolu, szkole obwodowej).
 • Do wniosku opiekunowie dołączają oświadczenia potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę w uchwale Rady Miasta Józefowa nr 275/VII/2017 z 31 marca 2017 r.:

 

Kryterium

Liczba punktów

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Józefowa

50 punktów

Oświadczenie rodzica

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danej szkoły podstawowej

20 punktów

Spełnienie kryterium stwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji szkoły

Ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły

zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

10 punktów

Oświadczenie rodzica

 

 

 Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

 

 1. 9 marca br. do godz.15.00 podaje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji,
 2. do 15 marca br. do godz.15.00 – opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły,
 3. do 18 marca br. do godz. 15.00 komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

Postępowanie uzupełniające:

 1. od 2 do 5 sierpnia br. do godz.15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej,
 2. od 6 do 9 sierpnia br. do godz.15.00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków,
 3. 10 sierpnia br. do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej części procesu rekrutacji,
 4. do 13 sierpnia br. do godz.15.00 – opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły,
 5. do 16 sierpnia br. do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

 

REKRUTACJA DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. OLOFA PALMEGO 

 

 

 • Do oddziału dwujęzycznego przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który otrzymał promocję do klasy VII; uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.
 • W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Jeśli nadal będą wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI DOTYCZĄCYMI HAMRONOGRAMU I ZASAD REKRUTACJI. 

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij