Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Rządowy program „Dobry Start” (300+)
1 lipca 2020

Od 1 lipca elektronicznie, a od 1 sierpnia w urzędzie można składać wnioski o wypłatę świadczenia "Dobry Start". To 300 zł na ucznia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.) przewiduje jednorazową wypłatę 300 zł na ucznia w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021.

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo, niezależnie od dochodu.

Wnioski składa się od:

  • 1 lipca do 30 listopada w formie elektronicznej (przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS),
  • 1 sierpnia do 30 listopada danego roku w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Józefowa, budynek B, pokój nr 1.

Świadczenia są wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W przypadku przyznania świadczenia „Dobry Start” wnioskodawca otrzymuje informację na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku odmowy, w sprawie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje na uczniów, Z WYŁĄCZENIEM:

- studentów;

- dzieci uczących się w zerówce.

O świadczenie można ubiegać się:

- do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia (również w przypadku ukończenia 20. roku życia w roku 2020 przed rozpoczęciem roku szkolnego);

- do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności (również w przypadku ukończenia 24. roku życia w roku 2020 przed rozpoczęciem roku szkolnego);

- w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych - nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Wnioskodawcą może być rodzic dziecka, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, (…) osoba ucząca się, w tym osoba usamodzielniona.

W przypadku zbiegu prawa rodziców do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

W przypadku gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Cudzoziemcy (z poza UE) do wniosku muszą dołączyć kopię karty pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

Rodzice opiekujący się dzieckiem naprzemiennie dołączają do wniosku kopię odpisu orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Opiekunowie prawni załączają kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych dołączają do wniosku oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności bądź kopię orzeczenia.

Pliki do pobrania:
Zobacz także: