Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Obwieszczenie RDOŚ - dotyczy modernizacji linii kolejowej nr 7

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

W LUBLINIE

z dnia 21 grudnia 2020r.

           

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), zawiadamia się strony, że na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20.11.2020r., w którym  wyraził  stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa”, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak: WOOŚ.4201.1.1.2011.LP, z dnia 27.08.2012r., zmienionej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2014r., znak: DOOŚ-oaII.4201.2.2012.mk.12 oraz wydanych postanowieniach, o których mowa w art. 90 ust.1, zostało złożone zażalenie.

Zażalenie wraz z aktami sprawy zostanie przekazane do rozpoznania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Lublinie

dr inż. Arkadiusz Iwaniuk

/Podpis elektroniczny/

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij