Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Józefów pomaga uczniom

02 września 2021

Józefów pomaga uczniom

 

15 września mija termin składania wniosków o stypendium szkolne. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, pokonywania barier wynikających z trudnej sytuacji materialnej i wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

 

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Przyznane środki finansowe mogą zostać przeznaczone m.in. na: opłacenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wycieczek szkolnych, zakup podręczników, lektur, sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny, laptop, tablet lub drukarka) oraz opłacenie abonamentu internetowego. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, m.in. zakup biletów miesięcznych i kwartalnych.

Wsparcie finansowe mogą otrzymać rodziny, w których miesięczny dochód netto nie przekracza 528 złotych na osobę. Wysokość wsparcia finansowego w ramach stypendium szkolnego wynosi miesięcznie 100 złotych na ucznia.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego można składać w okresie od 1 września do 15 września. Uczniowie miejskich szkół podstawowych składają je w swoich macierzystych szkołach, a uczniowie szkół ponadpodstawowych w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa.

Wnioski o wsparcie mogą złożyć rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie we własnym imieniu. Wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie Urzędu Miasta Józefowa: http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=160767.

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij