Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Józefów otrzymał ponad 3,4 mln zł dofinansowania do modernizacji i renowacji Domu Nauki i Sztuki ZOBACZ PROJEKT

15 marca 2018

15 marca w Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy umowę na dofinansowanie inwestycji na ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 w ramach RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. W załączniku PROJEKT

W imieniu miasta umowę sygnowali burmistrz Stanisław Kruszewski i skarbnik Halina Siwek. Grantodawcę reprezentowali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członek zarządu województwa mazowieckiego - Elżbieta Lanc.

Józefowski wniosek został złożony 29 czerwca 2016 roku. 27 września 2017 roku otrzymaliśmy informacją o przyznaniu miastu dofinansowania.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2019 rok

 

Projekt "Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"

 

Źródło dofinansowania

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Typ projektów - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie

 

Wartość ogółem - 6 318 428,81 zł wraz z podatkiem VAT (istnieją przesłanki do odzyskania podatku VAT w wysokości 1 138 486,69 zł)

Wnioskowane dofinansowanie- 3 415 021,25 zł

Wydatki kwalifikowane- 4 488 134,12 zł

Poziom dofinansowania– 76,09%

 

Opis obiektu

 

Budynek przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 stanowi dobrze zachowany przykład budownictwa mieszkalnego w stylu „Świdermajer” z okresu międzywojennego. Obiekt został wpisany do ewidencji zabytków województwa mazowieckiego pod numerem 1447.

Odrestaurowanie i przebudowa budynku (przy zachowaniu jego zabytkowego stylu zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków) będzie nie tylko inwestycją w infrastrukturę trwałą, ale również umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego. Założeniem projektu jest również zwiększenie dostępności obiektu i zasobów kultury dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie zaplanowane w ramach projektu prace modernizacyjne i renowacyjne służą dostosowaniu istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych. Obecnie budynek pełni obecnie funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

 

Nowe funkcje

Po przebudowie obiekt stanie się nową siedzibą Domu Nauki i Sztuki powadzonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. Ówczesny budynek będący siedzibą Domu Nauki i Sztuki zostanie rozebrany, ze względu na niezadowalający stan technicznych.

Powstanie nowego budynku, w którym prowadzona będzie działalność kulturalna Domu i Sztuki, pozwoli również na zwiększenie powierzchni wykorzystywanej na cele kulturalne. Umożliwi to rozszerzenie działalności kulturalnej o program specjalnie skierowany do młodzieży 14+ oraz seniorów 60+ (W budynku będą miały swoją siedzibę: Uniwersytet III wieku, Towarzystwo Przyjaciół Józefowa, Związek Emerytów i Rencistów). W budynku znajdzie swoje miejsce Izba Pamięci.

Dzięki dostosowaniu istniejącego obiektu na cele kulturalne możliwe będzie stworzenie i udostępnienie miejsca otwartego na spotkania, miejsca inicjatyw młodzieży. Ponadto, planuje się uruchomienie nowych form zajęć tanecznych, zajęcia kulinarne, naukę szycia i szydełkowania, warsztaty dziennikarskie, debaty, spotkania, konfrontacje z udziałem zaproszonych gości oraz warsztaty psychologiczne.

Rozszerzona i urozmaicona zostanie również oferta dla seniorów. Planuje się uruchomienie nowych kursów językowych, kursów obsługi komputera i Internetu, zajęć tanecznych i relaksacyjnych, zajęć kulinarnych, projekcji filmowych oraz cyklów spotkań/wykładów poświęconych historii sztuki.

Dotychczasowa działalność weekendowa zostanie rozszerzona o program realizowany w niedzielne przedpołudnia w godz. 10:00 – 14:00. Budynek w tych godzinach udostępniony będzie dla mieszkańców oraz zwiedzających, licznie przybywających turystów. Organizowane będą warsztaty historyczne, wykłady dot. lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Na stałe, ogólnodostępny będzie teren dookoła Domu Nauki i Sztuki. Teren ma być miejscem sprzyjającym odpoczynkowi oraz edukacji. Na terenie znajdą: ścieżka edukacyjna, wystawy plenerowe, urządzenia sprzyjające spotkaniom i integracji społecznej.

 

Zakres inwestycji

 

Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie.

W ramach projektu zaplanowano prace prowadzące do zmiany układu funkcjonalnego obiektu, przebudowę konstrukcji, wprowadzenie nowych elementów konstrukcyjnych w postaci wewnętrznej ramy stalowo-żelbetowej, obniżenie stropu nad parterem, wykonanie podbicia fundamentów i podpiwniczenia pod całym budynkiem. Wykonany zostanie remont elewacji oraz konstrukcji i pokrycia dachu, docieplenie ścian od środka budynku, izolacji pionowej ścian piwnic. Przemurowane zostaną podbudowy balkonów na parterze budynku oraz wymieniona stolarka okienna. Ważnym elementem przebudowy jest dostosowanie obiektu (ciągów komunikacyjnych/ dróg ewakuacyjnych) do obowiązujących warunków ppoż. i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, w budynku wykonane zostaną nowe piony i rozprowadzone instalacje wod-kan. Zmodernizowana zostanie również instalacja c.o. i c.w.u., instalacja elektryczna oraz klimatyzacja i wentylacja.

 

Zakres projektu obejmuje również uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zaplanowano wykonanie rozbiórki istniejącego budynku oraz budynków gospodarczych, a także budowę niewielkiego budynku towarzyszącego, w którym zlokalizowana zostanie kotłownia, magazyn na wyposażenie służące działalności kulturalnej poza obiektem kultury oraz sanitariaty dostosowane do osób niepełnosprawnych. Dodatkowo planuje się utwardzenie terenu uporządkowanie zieleni, wykonanie nowych utwardzeń dojść, dojazdów, miejsc postojowych, utwardzonych placyków i alejek.

Wszystkie opisane powyżej prace będą wykonywane w celu zwiększenia dostępności obiektu, a tym samym dostępności do zasobów kultury.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij