Projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Projekt „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

  • Cel

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju realizując cele wskazane w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) zapewnia wsparcie dla podmiotów realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w miastach wojewódzkich w formie dotacji celowej. Dotacje przekazane ze środków POPT 2014-2020 zapewnią sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmacnianie partnerstw na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich.

Dotację otrzymują podmioty odpowiedzialne za realizację ZIT na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego tj.
a) związek ZIT utworzony w jednej z form współpracy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.),
b) jednostka samorządu terytorialnego uprawniona do reprezentacji innych jednostek,  na podstawie umowy lub porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji ZIT, zawartych pomiędzy tymi jednostkami położonymi na obszarze realizacji ZIT.

Dotacje przekazywane na wsparcie podmiotów realizujących ZIT są w 85% współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach POPT 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Dotacja w 90% pokrywa wydatki kwalifikowalne w ramach realizowanego Zadania, 10% wydatków kwalifikowalnych pokrywa Wnioskodawca ze środków własnych.
Termin kwalifikowalności wydatków to 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2018 r.

  • Zasady ogólne

W ramach dotacji kwalifikowalne są wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem podmiotów realizujących ZIT, jak również wydatki związane ze wzmocnieniem współpracy partnerstw w ramach ZIT.

Finansowane są koszty szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji dla pracowników biura ZIT zaangażowanych w przygotowanie i wdrażanie ZIT oraz dla koordynatorów. Szkolenia dla pracowników są związane bezpośrednio z działalnością biura ZIT oraz są adekwatne do wykonywanych zadań wskazanych w opisach stanowisk.

W ramach tej kategorii finansowane są  również koszty organizacji i obsługi spotkań, konferencji niezbędnych do realizacji zadań i ZIT, w szczególności spotkania koordynacyjne pomiędzy członkami związku/porozumienia ZIT.