Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Kolejne zmiany w programie "Czyste Powietrze"

03 sierpnia 2022

Od 15 lipca 2022 r. w Programie Czyste Powietrze istnieje możliwości wypłaty pewnej części dotacji przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, czyli skorzystania z tzw. prefinansowania inwestycji.

 

Zgodnie z treścią dokumentacji regulującej zasady Programu Czyste Powietrze, prefinansowanie stanowi wypłatę przez WFOŚiGW przyznanej Beneficjentowi części lub całości dotacji na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie. Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. sposobu dofinansowania muszą mieć na uwadze, iż procedura nieco różni się od tej z jaką Wnioskodawcy mieli do czynienia dotychczas, a wniosek musi zawierać dodatkowe załączniki.


Kto może skorzystać z prefinansowania ?
Z powyższej opcji mogą skorzystać osoby, uprawnione do skorzystania z podwyższonego poziomu dofinansowania i najwyższego poziomu dofinansowania. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania maksymalna kwota dotacji wynosi 47 000 zł. Z tego poziomu mogą skorzystać wnioskodawcy, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeżeli chodzi o najwyższy poziom dofinansowania maksymalna kwota dotacji wynosi 79 000 zł, a z tego poziomu mogą skorzystać wnioskodawcy gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie na wynosi do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub otrzymujący zasiłek.

Uwaga !
Zaświadczenie o poziomie dochodu potwierdzające możliwość skorzystania z ww. poziomów dotacji jest możliwe do uzyskania w Referacie Świadczeń Rodzinnych – Budynek B Urzędu Miasta Józefów.

 

Podstawowe warunki uzyskania dotacji z prefinansowaniem:

 1. Kosztami kwalifikowanymi są koszty przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
  2. Okres realizacji przedsięwzięcia, wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
  3. W przypadku tej formy wsparcia został ustalony osobny wzór wniosku.
  4. Wymagane jest załączenie do wniosku podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania.
  5. Na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl znajduje się wzór umowy z wykonawcą, który beneficjent będzie mógł wykorzystać do uregulowania stosunku prawnego z wykonawcą,
  - prefinansowanie obejmuje wypłatę maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie.
  6. Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą,
  7. Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.
  8. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia - różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.
  9. Wyboru wykonawcy realizującego przedsięwzięcie dokonuje na własne ryzyko Beneficjent.
  10. Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze.

Jak się do tego zabrać ?
1. Zdobądź wiedzę
Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku oraz instrukcją jego wypełniania a także regulaminem naboru i pozostałymi pomocnymi dokumentami. Znajdziesz je na stronie internetowej na Portalach Beneficjenta wszystkich WFOŚiGW oraz w punkcie konsultacyjno – informacyjnym Programu, znajdującym się w Urzędzie Miasta Józefowa.
2. Zbadaj potrzeby budynku i znajdź wykonawcę/-ów
Określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku. Następnie znajdź wykonawcę bądź wykonawców, którzy spełniają Twoje oczekiwania i podpisz z nimi umowę na wykonanie zadania. Należy pamiętać, że wyboru wykonawcy realizującego przedsięwzięcie dokonujesz na własne ryzyko.
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Pamiętaj o zapoznaniu się z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników. Możesz przy tym skorzystać z pomocy w punkcie konsultacyjno – informacyjnym.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem należy składać poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), znajdujący się pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek można złożyć:
- wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
- w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.
Wszelką pomoc przy składaniu wniosku mogą Państwo uzyskać w gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym Programu „Czyste Powietrze”, znajdującym się pod poniższym adresem:

Urząd Miasta Józefowa
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów – Budynek A pok. 114
tel. +48 789 036 769 lub +48 22 778 11 82
e-mail: m.bogusz@jozefow.pl
Więcej informacji: www.wfosigw.pl 

 

(Miasto Józefów) 

 

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij