Terminy płatności i wpłaty

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Terminy ustawowe płatności podatków i opłat lokalnych przez osoby fizyczne:

  • od nieruchomości, rolnego, leśnego w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,
  • od środków transportowych w 2 ratach: do 15 lutego i 15 września,
  • opłaty od posiadania psów jednorazowo: do 31 marca oraz w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających pobór opłaty,
  • opłaty targowej: w dniu dokonania sprzedaży.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w terminie do 31 stycznia roku podatkowego składają organowi podatkowemu deklaracje na podatek: od nieruchomości lub rolny lub leśny (w zależności od posiadania przedmiotu opodatkowania) i podatki lokalne opłacają w miesięcznych ratach: - za styczeń - w terminie do 31 stycznia, za pozostałe miesiące - do każdego 15 dnia miesiąca.

Wpłaty podatków

Podatki lokalne można wpłacać - nie ponosząc dodatkowych opłat w kasie znajdującej się na parterze budynku A Urzędu Miasta, po uprzednim pobraniu kwitu wpłaty wystawionego przez Biuro Obsługi Klienta. 

 

Burmistrz Miasta Józefowa informuje, że od 1 stycznia 2017 roku miasto Józefów wprowadziło indywidualne konta bankowe dla:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego,
  • łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • podatku od środków transportowych.

 

Nowe numery kont wirtualnych pojawią się na decyzjach podatkowych (nakazach płatniczych) na rok 2017.

 

W przypadku regulowania kilku należności w stosunku do Gminy należy pamiętać, iż do każdego zobowiązania przypisany będzie niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego np.: inny numer rachunku za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inny za podatek od nieruchomości, inny za podatek od środków transportowych.