Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XIV
data: 18 lipca 2019
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (57.93 KB)

                        

 Józefów, 18 lipca 2019 roku                        

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XIV sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 26 lipca r. o godzinie 14:30 w sali sesyjnej Rady Miasta

przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 4 stycznia                2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Miasta Józefowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Józefów bez plastiku”.
 7. Uchwała w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia                      pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie”.
 8. Uchwała w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 9. Uchwała w sprawie przekazania petycji.
 10. Uchwała w sprawie wprowadzenia etapów realizacji uchwały nr 404/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 11. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Dobrej – dz. ew. nr 27/6 w obr. 27.
 12. Uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa.
 13. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Józefowa.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 16. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miasta Józefowa.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski