Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja LI
data: 19 października 2018
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (46.26 KB)

                      Józefów, 18 października 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję LI sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 26 października (piątek) o godzinie 14.00.
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad L sesji.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
6. Uchwała w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z
zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1
stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
8. Uchwała w sprawie opłaty targowej na rok 2019.
9. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od
posiadania psów na rok 2019.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Józefowa dla terenu położonego w rejonie cmentarza, ul. Rolniczej oraz terenu Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”.
11. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Wilcza” w Józefowie
13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Sonaty” w Józefowie.
14. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Obywatelskiej.
15. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Kwiatowej.
16. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Małkowskiego (w obr. 68 dz. ew. 3/9).
17. Uchwała w spawie nabycia w drodze darowizny prawa własności części nieruchomości gruntowej,
położonej w Józefowie (dz. ew. 91/37, 91/38 i 91/39 w obr. 52).
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości z
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.
19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w
dzierżawę na okres 25 lat części nieruchomości położonych w Józefowie, w liniach rozgraniczających
dróg niezliczonych do kategorii dróg publicznych.
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w
dzierżawę na okres 30 lat części nieruchomości położonych w Józefowie, w liniach rozgraniczających
dróg niezliczonych do kategorii dróg publicznych.
21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w
dzierżawę na okres 35 lat części nieruchomości położonej w Józefowie , w liniach rozgraniczających
drogi niezliczonej do kategorii dróg publicznych.
22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w
dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Józefowie (dz.ew.179 w obr. 24).
23. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 268/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 lutego 2017r.
24. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie dokumentacji przetargowej wybranych inwestycji
z budżetu na 2018 rok.
25. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
26. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
27. Wnioski i interpelacje radnych.
28. Wolne wnioski.
29. Zakończenie obrad LI sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski