Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XIX
data: 13 grudnia 2019
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (70.42 KB)

Józefów, 12 grudnia 2019 roku


Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XIX sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 20 grudnia o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Rady Miasta
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).


Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.
6. Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2020 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e) głosowanie.
8. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2020 r.
10. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2020.
11. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Józefów na rok szkolny 2019/2020.
12. Uchwała w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
13. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego Miasta Józefowa.
15. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie kosztów związanych z wyrównywaniem dróg w 2018 roku i pierwszej połowie 2019 roku.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
17. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miasta Józefowa.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski