Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXXIV
data: 2 maja 2017
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (97.85 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (32728.64 KB)

                                                                                               Józefów,  28 kwietnia 2017 r.                          

                                                                                                                                   

                  Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXIV sesję Rady Miasta Józefowa.

     Sesja  odbędzie się  10 maja 2017 r. (środa) o godzinie  15.00

 w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXI i XXXII sesji.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024.
 5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego w rejonie ul. Sikorskiego, Dobrej, Kasprowicza, Wilsona, Bukowej i Matejki – etap A.
 8. Uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 342/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Józefowie.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 199/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 28.07.2016 roku.
 12. Stanowisko Rady Miasta Józefowa w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo mieszkanki z dnia 23 marca 2017 r., dotyczące prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu zawierającego się w kwartale ulic Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 14. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 15. Wnioski i interpelacje radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miasta Józefowa.

 

 

                                                    

                                                                                               Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

     

                                                                                                                Cezary Łukaszewski

Sesja XXXV
data: 17 maja 2017
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (79.59 KB)

 

                                                                                                      Józefów, 17 maja 2017 r.                          

                                                                                                                                   

   

                  Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXV sesję Rady Miasta Józefowa.

                         Sesja  odbędzie się  25 maja 2017 r. (czwartek) o godzinie 14.00                                

 w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIII i XXXIV sesji.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 5. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Józefowie przy ul. Marsz. Piłsudskiego 48, stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa na rzecz użytkownika wieczystego.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości    z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. ew. 84/2 w obr. 34) – na okres 3 lat.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem   z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2016 r.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2016 r.:

a)  stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,

b)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie     udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2016 rok;

c)  głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2016 rok;

d)  głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2016 rok.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.

10.Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.

11. Wnioski i interpelacje radnych.

12.Wolne wnioski.

13.Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miasta Józefowa.

 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

                                                                                                                   Cezary Łukaszewski