Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XII
data: 23 maja 2019
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (65.88 KB)

Józefów, 23 maja 2019 r.                        

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XII sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 31 maja 2019 r. o godzinie 14:30 w sali sesyjnej Rady Miasta

przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2019 r.
 7. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa.
 8. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa.
 10. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Józefowa”.
 12. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2019-2023.
 13. Uchwała w spawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w obrębie 10.
 14. Uchwała w spawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w obrębie 84.
 15. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa, położonych w Józefowie nad rzeką Wisłą.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu ds. rewitalizacji w celu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023.
 17. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 rok:

1) przedstawienie raportu o stanie Miasta Józefowa w 2018 roku przez Burmistrza Miasta;

2) debata nad raportem o stanie Miasta Józefowa w 2018 r.;

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Józefowa za               2018 rok.

 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2018 r.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 r.:

1)      stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta;

2)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 rok;

3)      głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 rok;

4)      głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2018 rok.

20.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.

21.  Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.

22.  Wolne wnioski.

23.  Zakończenie obrad XII sesji Rady Miasta Józefowa.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski