Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XXI
data: 27 lutego 2020
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (60.45 KB)

 Józefów, 27 lutego 2020 roku                        

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXI sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 6 marca w sali sesyjnej Rady Miasta o godz. 14:30.

przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.
 6. Uchwała w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie miasta Józefów.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu utrzymania powiatowych dróg publicznych.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu utrzymania powiatowych dróg publicznych.
 9. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 75/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rady Miasta Józefowa w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Józefowa”.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 106/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
  energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Józefowa na lata 2015-2030”.
 14. Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Orzeszkowej od Botanicznej do Łąkowej.
 15.    Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Kossaka (rozwidlenie od ulicy Grottgera).
 16.  Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Wąska na odcinku od ulicy Wawerskiej do ulicy Samorządowej.
 17. Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie: ulica Małkowskiego na odcinku od ulicy Łąkowej w kierunku Alei Bluesa.
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Józefowa.
 19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa.
 20. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej – przygotowanie działek do sprzedaży (realizacja).
 21. Protokół z kontroli rozliczenia inwestycji w ul. Wawerskiej.
 22. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie postępowań sądowych dotyczących nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3a i 3b.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 24. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski