Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XV
data: 19 września 2019
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (62.56 KB)

 Józefów, 19 września 2019 roku                        

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XV sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 27 września r. o godzinie 14:30 w sali sesyjnej Rady Miasta

przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 299/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa, zmienionej uchwałą nr 331/VII/2017z dnia 27 października 2017 r. oraz uchwałą nr 364/VII/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 211/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
 9. Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Józefowie.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia nowego statutu jednostki budżetowej "Zakład Obsługi – Piękne Miasto".
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 75/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rady Miasta Józefowa w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisja dla Miasta Józefowa”.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 480/VII/2018 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 13. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 14. Uchwała w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa.                                 
 15. Uchwała w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Józefowa.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego.
 17. Stanowisko Rady Miasta w sprawie wniosku p. A. Cz. o przyjęcie przez Miasto Józefów władztwa nad Jeziorem Łacha.
 18. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie umów dotyczących stałej obsługi prawnej.
 19. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli kosztów wydatkowanych w 2018 roku na opracowania w zakresie planowania przestrzennego.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 21. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa.

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski