Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja IV
data: 6 grudnia 2018
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (316.25 KB)

                          Józefów, 6 grudnia 2018 r.                        

                                                                                                                                  

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję IV sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 14 grudnia (piątek) o godzinie  1430

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r.
  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 6. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych oraz w formie świadczenia pieniężnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 11. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad IV sesji Rady Miasta Józefowa.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski