Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XXIX
data: 19 listopada 2020
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (399.64 KB)

Józefów, 19 listopada 2020 roku

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXIX sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 27 listopada 2020 r. o godzinie 14:30 w sali sesyjnej Rady Miasta

przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Miasta Józefowa.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji.

4.       Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

5.       Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.

6.       Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

7.       Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Józefowa Nr 114/VII/2015 z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku leśnego.

8.       Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

9.       Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego Miasta Józefowa.

10.    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.

11.    Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.

12.    Wolne wnioski.

13.    Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miasta Józefowa.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski