Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XLIV
data: 24 stycznia 2018
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (49.15 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (41825.25 KB)
 
Józefów, 24 stycznia 2018 r.
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLIV sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 2 lutego 2018 r. o godzinie 14.00.
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
6. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na
wymianie źródła ciepła.
7. Uchwała w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6
lat, w prowadzonych przez Miasto Józefów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekli
Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne
przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia”.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów”.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Opieka stomatologiczna nad
dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa”.
12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Józefowa obejmującego jezioro Łacha oraz teren przyległy, położony na zachód i południe od niego –
etap B.
13. Uchwała w sprawie podziału procedury planistycznej zainicjowanej uchwałą nr 176/VI/2012 Rady
Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2018 r.
15. Uchwała w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
16. Uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w
Józefowie przy ul. Leśnej 7.
17. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa, prawa własności
nieruchomości gruntowej, położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi gminnej ul.
Owalnej (dz. ew. 74/14 w obr. 60).
18. Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2018 rok.
19. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe
w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na
kadencję od 2016 r. do 2019 r.
20. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2018 rok.
21. Sprawozdania z pracy komisji Rady Miasta Józefowa w 2017 roku.
22. Plany pracy komisji Rady Miasta Józefowa na 2018 rok.
23. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie procedur i egzekucji opłat za wycinkę drzew
w latach 2015-2017.
24. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji na drogach powiatowych finansowanych
i współfinansowanych przez Miasto Józefów w latach 2015-2016.
25. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli – Plan i realizacja szkoleń pracowników Urzędu Miasta
Józefowa za 2017 rok.
26. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie przygotowania działek do sprzedaży
oraz realizacji budżetu w tym zakresie.
27. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
28. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
29. Wnioski i interpelacje radnych.
30. Wolne wnioski.
31. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józefowa
Marianna Jakubowska