Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XLIX
data: 11 lipca 2018
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (63.47 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (27988.03 KB)

                              Józefów,  11 lipca 2018 r.                             

                                                                                                                                   

 

    Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLIX sesję Rady Miasta Józefowa.

     Sesja  odbędzie się 19 lipca 2018  roku (czwartek) o godzinie 14.00                          

 w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XLIX sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2018
 7. Uchwala w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Józefowa.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skweru im. Św. Jana Pawła II w Józefowie.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 140/V/08 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendium pod nazwą „Młodzież poznaje Europę” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Jozefów jest organem prowadzącym, za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej.
 13. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa, prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Józefowie przy ul. Sikorskiego (dz. ew. 23/3 w obr. 45)
 14. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 5/8 części w nieruchomości położonej w Józefowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa.
 16. Uchwała w sprawie wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 35 lat części nieruchomości położonych w Józefowie, w liniach rozgraniczających dróg niezliczonych do kategorii dróg publicznych.
 17. Uchwała w sprawie wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 25 lat części nieruchomości położonych w Józefowie, w liniach rozgraniczających dróg niezliczonych do kategorii dróg publicznych.
 18. Uchwała w sprawie wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 20 lat części nieruchomości położonych w Józefowie.
 19. Uchwała w sprawie wrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości położonych w Józefowie.
 20. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Józefowa.
 21. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji środków finansowych w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Józefowa – realizacja programu w 2017 roku.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 23. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 24. Wnioski i interpelacje radnych.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miasta Józefowa.

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

Cezary Łukaszewski