Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XXIV
data: 18 czerwca 2020
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (366.14 KB)

Józefów, 18 czerwca 2020 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXIV sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 26 czerwca 2020 r. o godzinie 14:30 w sali sesyjnej Rady Miasta

przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2020 r.
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej
  w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
 7. Uchwała zatwierdzająca zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych o odwołaniu zakazu korzystania z rekreacyjnych i sportowych obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Józefowa.
 8. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Józefowa.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Józefowa:
  1. przedstawienie raportu o stanie Miasta Józefowa w 2019 roku;
  2. debata nad raportem o stanie Miasta Józefowa w 2019 roku;
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Józefowa.
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2019 r.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2019 r.:
  1. stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta;
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2019 rok;
  3. głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2019 rok;
  4. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2019 rok.

12.   Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.

13.   Protokół z kontroli rozliczenia dotacji Miasta dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku.

14.   Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.

15.   Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.

16.   Wolne wnioski.

17.   Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miasta Józefowa.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski