Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XLVIII
data: 8 czerwca 2018
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (54.56 KB)
Józefów, 7 czerwca 2018 r.
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLVIII sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 15 czerwca (piątek) o godzinie 15.00.
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
6. Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Józefowa na rzecz
samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od
towarów i usług.
7. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Józefów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego
uprawnionych.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych,
poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania pn. „Wybierzmy rower –
Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Rozwój sieci dróg rowerowych w
Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT w Projekcie
"Wybierzmy rower – Partnerstwo dla komunikacji niskoemisyjnej WOF”- cz. 2
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych,
poniesionych na przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w ramach zadania pn.
„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Rozwój sieci
dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT w
Projekcie "Wybierzmy rower – Partnerstwo dla komunikacji niskoemisyjnej WOF”- cz. 2
10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu
położonego w rejonie ul. Sikorskiego, Dobrej, Kasprowicza, Wilsona, Bukowej i Matejki – etap A2
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości położonej w
Józefowie przez ul. Rejtana na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w
Józefowie.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2017 r.
13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2017 r.
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta;
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2017 rok;
c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Józefowa za 2017 rok;
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za
2017 rok.
14. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał Rady Miasta Józefowa uchwalonych w
2017 roku oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Józefowa w 2017 roku.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
16. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
17. Wnioski i interpelacje radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski