Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Realizacji Budżetu
Pracownicy: znajdź pracownika


Ewa Walkiewicz
tel.: 22 779 00 34
Zakres działań:

Do zadań Referatu Realizacji Budżetu należy prowadzenie spraw związanych z uchwalaniem i realizacją budżetu miasta oraz obsługą finansowo-księgową, a w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu miasta, sporządzanie projektu budżetu miasta oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia;
 2. przygotowywanie i sporządzanie kompletu materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
 3. dokonywanie analiz budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji;
 4. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;
 5. prowadzenie ewidencji i rozliczeń zadań inwestycyjnych;
 6. kontrasygnata zawieranych umów;
 7. rozliczanie otrzymanych dotacji;
 8. analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
 9. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu miasta;
 10. nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
 11. prowadzenie księgowej ewidencji mienia komunalnego;
 12. prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 13. rozliczanie inwentaryzacji;
 14. prowadzenie ewidencji, amortyzacji i rozliczeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 15. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
 16. obsługa finansowo-księgowa;
 17. prowadzenie gospodarki w zakresie druków ścisłego zarachowania;
 18. ewidencja wpłat z tytułu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 19. prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi z tytułu należnych podatków;
 20. realizacja, spłata i ewidencja kredytów oraz pożyczek;
 21. przygotowywanie dokumentów do gotówkowego i bezgotówkowego dokonywania wydatków;
 22. prowadzenie całokształtu spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń pracowników Urzędu i Straży Miejskiej;
 23. windykacja należności oraz prowadzenie spraw egzekucji administracyjnej w zakresie zadań wykonywanych przez Referat;
 24. prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu – rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie" zgodnie z procedurą rozliczania projektu oraz prowadzenie odrębnej ewidencji dla innych projektów realizowanych przez Miasto przy udziale środków Unii Europejskiej, a w szczególności:
  1. opracowywanie, aktualizacja i przekazywanie co miesiąc do banku BGK harmonogramu przekazywania transz,
  2. weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym,
  3. współudział w sporządzaniu wniosków o płatność, a w szczególności:
   • sporządzanie kserokopii dokumentów źródłowych i przekazywanie do Referatu Inwestycji,
   • opis faktur według wymagań instytucji pośredniczącej,
   • numerowanie załączników do każdego dokumentu źródłowego,
   • numerowanie załączników ogólnych do wniosku.
  4. sporządzanie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S,
  5. archiwizowanie dokumentów finansowych projektu,
  6. współdziałanie z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, zgodnie z procedurą rozliczania projektu.