Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:

Do zadań Referatu należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem i

poborem podatków, opłat i innych należności, a w szczególności:

1) udział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu miasta oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza w zakresie spraw będących przedmiotem działania Referatu;

2) przygotowywanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych;

3) prowadzenie ewidencji oraz wymiar należności z tytułu podatków: od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, od środków transportowych osób fizycznych i prawnych oraz opłaty za posiadanie psów;

4) naliczanie opłaty targowej;

5) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej;

6) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;

7) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji podatkowych składanych przez podatników;

8) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu z opłatą podatków i opłat;

9) sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących podatków i opłat;

10) prowadzenie w terenie kontroli dotyczących podatków i opłat;

11)sporządzanie harmonogramów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli podatkowych;

12) koordynacja pomocy publicznej, opracowywanie zbiorczych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej (kwartalnych i rocznych) oraz przekazywanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej;

13) bieżąca współpraca z Referatem Windykacji Należności.