Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Windykacji Należności
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Referatu
Agnieszka Szopa
tel.: 22 779 00 33
pokój: 06
Zakres działań:

Do zadań Referatu należy należy prowadzenie spraw związanych z ewidencją i windykacją podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych, a w szczególności:

1) udział w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu miasta oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza w zakresie spraw będących przedmiotem działania Referatu;

2) pobór i ewidencja:

a) należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,

b) wpłat z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,

c) opłat za użytkowanie wieczyste,

d) należności z tytułu czynszu dzierżawnego (w tym podatek VAT),

e) opłaty adiacenckiej,

f) opłaty planistycznej,

g) mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.

3) prowadzenie całokształtu spraw związanych z windykacją należności z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych;

4) prowadzenie księgowości podatków i opłat;

5) wystawianie upomnień;

6) wystawianie tytułów wykonawczych;

7) wystawianie ostatecznych przesądowych wezwań do zapłaty;

8) wystawianie przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty;

9) kierowanie wniosków do właściwego komornika sądowego w przypadku niezrealizowania wyroku sądowego, celem wszczęcia egzekucji;

10) stały monitoring spraw skierowanych do egzekucji komorniczej;

11) opracowywanie i kierowanie wniosków do sądu celem ustanowienia hipoteki zabezpieczającej wierzytelność Miasta;

12) podejmowanie działań mających na celu wpisanie dłużnika do właściwego rejestru Biura Informacji Gospodarczej;

13) współpraca z firmami windykacyjnymi w sprawach należności cywilno-prawnych;

14) ustanawianie zastawu skarbowego na wszystkich, będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka, rzeczach ruchomych oraz zbywalnych wartościach majątkowych;

15) prowadzenie postępowania o ustanowienie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe;

16) prowadzenie spraw związanych z zawieszeniem egzekucji, umorzeniem postępowania egzekucyjnego oraz umorzeniem kosztów egzekucyjnych;

17) opiniowanie podań i wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących udzielania ulg, odroczeń oraz umorzeń podatków, opłat i należności cywilno-prawnych;

18) sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących windykacji należności;

19) bieżąca współpraca z Referatami Urzędu, ustalającymi wysokości podatków, opłat i należności cywilno-prawnych.