Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Urząd Stanu Cywilnego
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Referatu
Marzena Szczęśniak
tel.: 22 779 00 46
pokój: 8, bud. A
Zakres działań:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności :

 1. rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

 2. sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz prowadzenie i aktualizacja ksiąg stanu cywilnego;

 3. prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego;

 4. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;

 5. wydawanie decyzji dotyczących transkrybowania, prostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego;

 6. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;

 7. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

 8. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

 9. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

 10. stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa;

 11. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego;

 12. sporządzanie sprawozdań statystycznych.