Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Biuro Obsługi Klienta
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:

Do zadań Biura Obsługi Klienta należy prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługą klientów oraz udzielaniem informacji publicznej, a w szczególności:

 1. przyjmowanie dokumentów od klientów, sprawdzanie właściwości miejscowej oraz kwalifikowanie kompletności dokumentacji;

 2. prowadzenie w systemie elektronicznym centralnego rejestru korespondencji przychodzącej, w tym ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji i przesyłek;

 3. prowadzenie w systemie elektronicznym centralnego rejestru korespondencji wychodzącej w tym wysyłanie i frankowanie korespondencji i przesyłek;

 4. dekretacja pism na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu z wyłączeniem pism zastrzeżonych do dekretacji przez Burmistrza;

 5. przyjmowanie skarg i wniosków oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;

 6. prowadzenie centralnego rejestru umów, zleceń i zamówień;

 7. prowadzenie centralnego rejestru faktur i rachunków;

 8. wydawanie klientom decyzji, pism, zaświadczeń oraz innych dokumentów przygotowanych przez komórki merytoryczne, stanowiących odpowiedź na złożony przez klienta wniosek;

 9. monitorowanie terminów rozpatrywania spraw oraz przekazywanie zebranych informacji o aktualnym stanie sprawy osobom nadzorującym pracę danej komórki organizacyjnej;

 10. informowanie Burmistrza o zagrożeniach w zakresie prawidłowej realizacji spraw, przestrzegania terminów i procedur;

 11. udzielanie informacji klientom (pisemnie, ustnie, telefonicznie, drogą elektroniczną) o:

  1. miejscu, sposobie i terminie załatwiania spraw w Urzędzie,

  2. dokumentach wymaganych do załatwienia sprawy,

  3. procedurach obowiązujących przy załatwianiu sprawy,

  4. strukturze organizacyjnej Urzędu, w tym o godzinach pracy Urzędu oraz zakresie zadań poszczególnych referatów i stanowisk pracy,

  5. podjętych uchwałach Rady i zarządzeniach Burmistrza,

 12. udostępnianie formularzy wniosków i dokumentów oraz pomoc przy ich wypełnianiu;

 13. przyjmowanie wniosków o udostępnianie informacji publicznej oraz udzielanie informacji publicznej;

 14. prowadzenie kancelarii tajnej.