Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Stanowisko ds. Infrastruktury Społecznej

Zakres działań:

Do zadań Stanowiska ds. Infrastruktury Społecznej należy w szczególności:

1) prowadzenie i nadzorowanie prac remontowych w jednostkach organizacyjnych gminy;

2) przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji i realizacje prac remontowych;

3) bieżąca kontrola realizacji zawartych umów w zakresie remontów w jednostkach organizacyjnych gminy;

4) nadzór inwestorski nad realizacja powierzonych zadań;

5) monitorowanie procesu wykonywania powierzonych zadań pod kątem terminowości ich realizacji oraz dbałości o odpowiednią jakość wykonywanych prac;

6) rozliczanie kosztów prowadzonych zadań;

7) udział w pracach komisji odbioru w zakresie realizowanych zadań i sporządzanie protokołów z tych komisji (odbiory cząstkowe, końcowe, gwarancyjne, itp.)

8) sporządzanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań w zakresie rzeczowym i finansowym;

9) realizacja całokształtu spraw wynikających z przystąpienia Miasta Józefów do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.”