Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Rozwoju i Promocji Gospodarczej
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Referatu
Edyta Komińczyk
tel.: 22 779 00 58
Zakres działań:

Do zadań Referatu Rozwoju i Promocji Gospodarczej należy prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz promocją miasta, a w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;

 2. wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

 3. wprowadzanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o zmianach;

 4. wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;

 5. wydawanie zaświadczeń w sprawach działalności gospodarczej;

 6. wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu:

  1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności,

  2. dostępu do urzędowych formularzy wniosków,

  3. informacji o wysokości opłat i sposobie ich uiszczania,

  4. informacji o właściwości miejscowej sądów rejestrowych,

 7. przygotowywanie dokumentów i decyzji administracyjnych w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 8. przygotowywanie decyzji wygaszających, cofających i odmawiających wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

 9. wyliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

 10. kontrola zgodności prowadzonej działalności handlowej i gastronomicznej z warunkami zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

 11. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalania czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych;

 12. udzielanie i odmowa udzielenia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, w tym taksówkami osobowymi;

 13. wydawanie decyzji o cofnięciu, zmianie lub wygaśnięciu zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, w tym taksówkami osobowymi;

 14. kontrola zgodności prowadzonej działalności z warunkami zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, w tym taksówkami osobowymi oraz przestrzegania warunków wykonywania tej działalności;

 15. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw załatwianych przez Referat;

 16. przygotowywanie i opracowywanie materiałów promujących miasto, tj. informatorów i folderów o mieście, kalendarza, artykułów tematycznych dla prasy i innych informacji o mieście oraz gadżetów promujących miasto;

 17. organizowanie i uczestnictwo w imprezach promujących miasto (targi, festyny, wystawy, konferencje, seminaria);

 18. opracowywanie raportu o stanie społeczno-gospodarczym miasta oraz współpraca przy opracowywaniu strategii rozwoju miasta;

 19. prowadzenie i aktualizowanie komputerowego banku informacji o firmach prowadzących działalność na terenie miasta;

 20. opracowywanie programów wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz organizowanie tematycznych spotkań gospodarczych;

 21. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami konsumenckimi, izbami handlowymi i samorządem gospodarczym w zakresie promocji miasta;

 22. redagowanie i aktualizacja aktywnej strony w internecie;

 23. współpraca z samorządem powiatowym w podejmowaniu działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

 24. organizacja na terenie miasta obchodów rocznic świąt państwowych (m.in. 3 maja, 1 sierpnia, 1 września, 11 listopada) i innych obchodów rocznicowych (m. in. Pomnik Lotników Alianckich);

 25. redagowanie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianie informacji publicznej w sposób określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej;

 26. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydawaniem czasopisma "Józefów nad Świdrem - pismo samorządowe”, a w szczególności przygotowywanie umów dla redaktora naczelnego, drukarni oraz innych osób współpracujących przy redagowaniu i wydawaniu czasopisma.