Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Administracji i Kadr
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:

Do zadań Referatu Administracji i Kadr należy zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjno - gospodarczej Urzędu, prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz prowadzenie spraw bhp, a w szczególności:

 1. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika;

 2. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych;

 3. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;

 4. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego;

 5. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem;

 6. nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd i Radę;

 7. prowadzenie spraw związanych z konserwacją pomieszczeń i inwentarza biurowego Urzędu i Rady;

 8. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych;

 9. zaopatrywanie Urzędu i Rady w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne;

 10. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych;

 11. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami;

 12. prowadzenie księgi inwentarzowej;

 13. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu i Rady;

 14. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;

 15. załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz praktykantów przyjmowanych do odbycia praktyk w Urzędzie;

 16. prowadzenie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, wychowawczych oraz szkoleniowych;

 17. ewidencjonowanie czasu pracy i zwolnień lekarskich pracowników Urzędu a także okresowa ich analiza;

 18. wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących pracy;

 19. prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników;

 20. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;

 21. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy;

 22. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami i stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;

 23. przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy miasta;

 24. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;

 25. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji;

 26. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady oraz jej komisji;

 27. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, komisji i Burmistrza;

 28. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;

 29. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady;

 30. współpraca z Referatem Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji zamówień dotyczących funkcjonowania Rady i Urzędu;

 31. okresowa analiza stanu bhp;

 32. stwierdzanie zagrożeń zawodowych;

 33. przeprowadzanie kontroli warunków pracy;

 34. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp;

 35. przechowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp;

 36. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań stanowiska pracy;

 37. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy.