Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Realizacji Projektów
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Referatu
Marzena Czerbniak
tel.: 22 779 00 57
Zakres działań:

1. Referat Realizacji Projektów składa się z następujących zespołów zadaniowych:

  • Zespół Jednostka Realizująca Projekt Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa (RP-JRP-1),
  • Zespół Jednostka Realizująca Projekt Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie (RP-JRP-2),
  • Zespół Zadan Inwestycyjnych (RP-ZI).

2. Do zadań Zespołu Jednostka Realizująca Projekt Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa należy:

1) przygotowanie dokumentacji wymaganej do ubiegania się o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności a w szczególności:

a) koordynacja przygotowania studium wykonalności Projektu i wniosku o dofinansowanie,

b) koordynacja procesów wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,

c) koordynacja przebiegu postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania Projektu na środowisko,

2) przygotowanie instytucjonalne do wdrażania Projektu, a w szczególności opracowanie lub uaktualnienie stosownych procedur, instrukcji, uchwał i uzgodnienie ich treści z WFOSiGW w Warszawie;

3) przygotowanie i nadzór procesu inwestycyjnego Projektu;

4) realizacja Projektu, w tym przygotowanie umów i innych dokumentów formalno – prawnych;

5) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych dotyczących Projektu;

6) prowadzenie rachunkowości Projektu;

7) przygotowywanie wniosków o dokonanie płatnosci z Funduszu Spójności;

8) prowadzenie monitoringu i raportowania rzeczowego i finansowego Projektu;

9) utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji Projektu;

10) informowanie uczestników projektu o podejmowanych działaniach oraz przekazywanie podstawowych informacji i dokumentów regulujących realizacje Projektu;

11) promocja Projektu;

12) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu.

3. Do zadań Zespołu Jednostka Realizująca Projekt Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie należy:

1) przygotowywanie dokumentacji wymaganej do ubiegania się o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności a w szczególności:

a) koordynacja przygotowania studium wykonalności Projektu i wniosku o dofinansowanie,

b) koordynacja przebiegu postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania Projektu na środowisko,

c) koordynacja przebiegu konsultacji społecznych,

2) przygotowanie instytucjonalne do wdrażania Projektu, a w szczególności opracowanie lub uaktualnienie stosownych procedur, instrukcji i uchwał;

3) przygotowanie i nadzór procesu inwestycyjnego Projektu;

4) realizacja Projektu, w tym przygotowanie umów i innych dokumentów formalno – prawnych;

5) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych dotyczących Projektu;

6) prowadzenie rachunkowości Projektu;

7) przygotowywanie wniosków o dokonanie płatnosci z Funduszu Spójności;

8) prowadzenie monitoringu i raportowania rzeczowego i finansowego Projektu;

9) utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji Projektu;

10) informowanie uczestników projektu o podejmowanych działaniach oraz przekazywanie podstawowych informacji i dokumentów regulujących realizację Projektu;

11) promocja Projektu;

12) gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu.

4. Do zakresu działania Zespołu Zadań Inwestycyjnych należy w szczególności:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych w zakresie inwestycji miejskich;

2) przygotowywanie projektów rocznych i wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych i ich realizacja, z uwzględnieniem planowania źródeł ich finansowania oraz przygotowywanie – w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta – wniosków i harmonogramów w tych sprawach;

3) koordynowanie prac związanych ocena i zatwierdzaniem projektów technicznych;

4) wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji finansowanych z budżetu miasta;

5) koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót, o których mowa w pkt 4;

6) bieżąca kontrola realizacji zawartych umów w zakresie inwestycji;

7) opracowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w sprawach związanych z problematyką inwestycyjną;

8) ustalanie propozycji kierunków rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej celem umieszczenia ich w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

9) wykonywanie zadań wynikających z umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim na realizacje projektu „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu – rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Józefowie w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.”