Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Świadczeń Rodzinnych
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Referatu
Marianna Rutkowska
tel.: 22 779 00 29
Zakres działań:

Do zadań Referatu Świadczeń Rodzinnych należy prowadzenie spraw związanych z ustalaniem, przyznawaniem oraz wypłacaniem świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

 2. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

 3. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

 4. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego;

 5. weryfikacja złożonych wniosków oraz ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w punktach 1 - 4;

 6. wydawanie decyzji administracyjnych przyznających zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

 7. wydawanie decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny;

 8. wydawanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne;

 9. wydawanie decyzji administracyjnych przyznających dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w punkcie 4;

 10. wydawanie decyzji odmawiających przyznania świadczeń rodzinnych, o których mowa w punktach 1 - 4;

 11. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o świadczenia rodzinne;

 12. prowadzenie rejestru wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;

 13. sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych;

 14. realizacja wypłat świadczeń rodzinnych poprzez sporządzanie list wypłat lub przekazów pocztowych oraz elektroniczna generacja przelewów bankowych;

 15. zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenia rodzinne, za które należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

 16. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej;

 17. prowadzenie postępowań w sprawie egzekucji należności z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych;

 18. prowadzenie postępowań w sprawie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych;

 19. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

 20. prowadzenie rejestru wniosków o jednorazowa zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;

 21. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

 22. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

 23. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do lokalnej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

 24. prowadzenie rejestru wniosków o ustalenie prawa do lokalnej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

 25. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lokalnej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

 26. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania lokalnej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

 27. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 28. prowadzenie rejestru wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 29. weryfikacja złożonych wniosków oraz ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 30. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 31. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 32. prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 33. prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego (upomnienia, tytuły wykonawcze) wobec dłużników alimentacyjnych;

 34. wydawanie decyzji administracyjnych wobec dłużników alimentacyjnych w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 35. prowadzenie rejestru dłużników alimentacyjnych;

 36. zgłaszanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych;

 37. prowadzenie postępowania w sprawach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 38. sporządzanie sprawozdawczości w ramach zadań realizowanych przez Referat.