Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Referatu
Dorota Kembrowska
tel.: 22 779 00 23
Zakres działań:

Do zadań Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami miasta jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, sprawy związane z ochroną zdrowia, kulturą i sztuką oraz sportem, wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie tworzenia sieci szkolnej z uwzględnieniem prognoz demograficznych, uwarunkowań społecznych, pedagogicznych oraz ekonomicznych;

 2. przygotowywanie projektów statutów nowo zakładanych placówek oświatowych oraz propozycji zmian w statutach już uchwalonych;

 3. przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem, likwidacją i przekształcaniem placówek oświatowych;

 4. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli;

 5. przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli;

 6. prowadzenie spraw dotyczących dokonywania ocen dyrektorów placówek oświatowych;

 7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli;

 8. analiza i opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli;

 9. zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do i z placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami;

 10. kontrola realizacji obowiązku nauki, prowadzenie dokumentacji oraz postępowania administracyjnego w tych sprawach;

 11. realizacja zadań z zakresu pomocy socjalnej dla uczniów (stypendia);

 12. wydawanie decyzji w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych;

 13. nadzór nad działalnością placówek oświatowych, dla których miasto jest organem założycielskim;

 14. przygotowywanie analiz i opinii w sprawach związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez placówki oświatowe;

 15. realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej oraz z rozporządzeń wykonawczych wydanych na mocy tej ustawy;

 16. koordynowanie prac związanych z organizowaniem akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście", prowadzonej przez miejskie jednostki organizacyjne oraz inne podmioty funkcjonujące na terenie miasta, podejmujące działania w tym zakresie;

 17. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich instytucji kultury;

 18. opracowywanie projektów aktów prawnych w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów miejskich instytucji kultury;

 19. prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury;

 20. prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez masowych i wydawaniem stosownych zezwoleń;

 21. nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury (Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miejskiej);

 22. przygotowywanie analiz i opinii w sprawach związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez miejskie instytucje kultury;

 23. koordynacja prac związanych z organizacją festynu miejskiego;

 24. prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej;

 25. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 26. opracowywanie projektów aktów prawnych związanych z przeprowadzaniem konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej;

 27. opracowywanie aktów prawnych dotyczących powoływania i odwoływania oraz funkcjonowania rady społecznej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej;

 28. współdziałanie z zakładem opieki zdrowotnej w sprawie monitorowania stanu zdrowia mieszkańców miasta oraz potrzeb w zakresie organizacji opieki lekarskiej oraz opracowywania programów profilaktyki i promocji zdrowia;

 29. wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z zadań miasta na rzecz zwalczania gruźlicy i chorób zakaźnych oraz współpraca w tym zakresie ze służbą zdrowia i właściwym Inspektorem Sanitarnym;

 30. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia lub likwidacji przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek organizacyjnych miasta, zajmujących się sprawami sportu i rekreacji;

 31. przygotowywanie projektów statutów nowo powstałych jednostek oraz propozycji zmiany tych statutów;

 32. opracowywanie projektów aktów prawnych w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, zajmujących się sprawami sportu i rekreacji;

 33. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej;

 34. inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania bazy sportowej i kulturalnej;

 35. koordynowanie prac związanych z organizowaniem imprez sportowych;

 36. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;

 37. nadzór nad działalnością Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie;

 38. przygotowywanie analiz i opinii w sprawach związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez ICSiR w Józefowie;

 39. przygotowywanie projektów innych aktów prawnych podejmowanych przez organy miasta w sprawach będących przedmiotem działania Referatu, wynikających z przepisów szczególnych;

 40. realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności:

  1. organizowanie działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadach i w formach określonych w ustawie,

  2. prowadzenie postępowania konkursowego w celu wyboru oferty na prowadzenie działalności pożytku publicznego, a w szczególności:

   • organizowanie i ogłaszanie otwartego konkursu ofert na wspieranie i powierzanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

   • przedstawianie propozycji powołania komisji konkursowej oraz obsługa merytoryczno - techniczna tej komisji,

   • przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej oraz w sprawie innych aktów niezbędnych do funkcjonowania tej komisji,

   • przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych wg wzoru określonego w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

   • rozpatrywanie wspólnie z komisja ofert według kryteriów określonych w ustawie,

   • zawieranie umów o wykonanie zadania publicznego wg wzoru określonego w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

  3. kontrola i ocena realizacji zadania, w tym prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy,

  4. przyjmowanie i analiza sprawozdań z wykonania zadania publicznego wg wzoru określonego w drodze rozporządzenia właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

  5. przygotowywanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu podjęcia uchwały przez Radę Miasta.