Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Referatu
Małgorzata Fiedukowicz
tel.: 22 779 00 39
Zakres działań:

Do zadań Referatu Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych oraz ochroną i kształtowaniem środowiska, a w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:

  1. opracowywanie projektu regulaminu udzielania zamówień publicznych i przedstawianie go wraz z projektem zarządzenia do zatwierdzenia przez Burmistrza,

  2. przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz zmian personalnych w składzie Komisji,

  3. opracowywanie projektu regulaminu pracy Komisji Przetargowej i przedstawianie go wraz z projektem zarządzenia do zatwierdzenia przez Burmistrza,

  4. informowanie członków Komisji Przetargowej o terminach przetargów,

  5. udział w pracach Komisji Przetargowej,

  6. obsługa techniczno - kancelaryjna Komisji Przetargowej,

  7. uzgadnianie i sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  8. przygotowywanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego udzielenia zamówienia publicznego,

  9. przygotowywanie projektu umowy z oferentem wyłonionym w drodze przetargu przez Komisję Przetargową,

  10. podawanie do wiadomości publicznej ogłoszeń o przetargach, a w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych - przesyłanie do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych,

  11. prowadzenie całokształtu procedury w przypadku złożenia odwołania lub protestu,

  12. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,

  13. archiwizowanie dokumentacji dot. udzielonych zamówień publicznych.

 2. wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

  1. sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska oraz raportów z wykonania tego programu,

  2. udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji o środowisku i jego ochronie,

  3. przeprowadzanie postępowania w sprawach oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów oraz sporządzanie prognozy oddziaływania na środowisko,

  4. przeprowadzanie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w części postępowania zmierzającego do wydania decyzji określonych w ustawie,

  5. popularyzacja problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,

  6. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością,

  7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z opłatami z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz stosowaniem kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska,

  8. prowadzenie spraw dotyczących gminnego funduszu ochrony środowiska,

  9. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony zasobów środowiska, a w szczególności w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, ochrony zwierząt oraz roślin.

 3. realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami, a w szczególności:

  1. opracowywanie i aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami,

  2. gromadzenie i przechowywanie kopii informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

  3. gromadzenie i przechowywanie kopii decyzji związanych z gospodarką odpadami, wydawanych przez właściwy organ,

  4. wydawanie opinii w sprawach związanych z gospodarką odpadami, na wniosek właściwego organu,

  5. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania ze wskazaniem sposobu wykonania tej decyzji,

  6. realizacja zadań wynikających z obowiązku usuwania wyrobów zawierających azbest.

 4. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki rolnej, a w szczególności:

  1. przyjmowanie i przekazywanie informacji o pojawieniu się i terminach zwalczania chwastów, chorób i szkodników występujących w uprawach,

  2. nadzorowanie spraw związanych z ustawą o zapobieganiu narkomanii (dotyczy upraw maku i konopi),

  3. prowadzenie spisów rolnych,

  4. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

  5. wydawanie decyzji (postanowień) dotyczących zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

  6. wydawanie zezwoleń na utrzymywanie ras psów uznawanych za agresywne,

  7. prowadzenie spraw dotyczących strat w uprawach rolnych spowodowanych klęską żywiołową,

  8. realizacja zadań związanych z ochroną roślin.

 5. wykonywanie zadań z zakresu leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, a w szczególności:

  1. przeglądy i ocena drzewostanu oraz przedstawianie propozycji w zakresie cięć pielęgnacyjnych,

  2. prowadzenie spraw związanych z sadzeniem, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew i krzewów oraz pielęgnacją zieleni,

  3. wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, w tym na usuwanie drzew i krzewów z pasa drogowego oraz naliczanie kar za samowolne działanie w tym zakresie,

  4. występowanie z wnioskiem do Starosty o wyrażenie zgody na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy,

  5. występowanie z wnioskiem do Starosty o wyrażenie zgody na usunięcie drzew lub krzewów z terenu będącego własnością Skarbu Państwa, gdy władającym jest gmina,

  6. opiniowanie rocznych planów łowieckich,

  7. współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, a w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,

  8. przyjmowanie od zarządców obwodów łowieckich oraz właścicieli, posiadaczy i zarządców gruntów zgłoszenia o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących, które mogą być przeniesione na ludzi lub zwierzęta gospodarskie,

  9. czuwanie nad zapewnieniem warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 6. wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

  1. odbioru odpadów komunalnych,

  2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

  3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

  4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.