Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Gospodarki Komunalnej
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należą działania związane z działania związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, utrzymaniem infrastruktury usług  komunalnych, zarządzaniem i eksploatacją dróg i ulic miejskich, a w szczególności:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem chodników, dróg miejskich (naprawy, remonty, awarie, żwirowanie, itp.), terenów zielonych, cmentarzy, w tym pomników wojennych;

2) likwidacja nielegalnych zrzutów śmieci i odpadów;

3) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych;

4) prowadzenie całokształtu spraw związanych z prawidłowym oznakowaniem ulic i placów oraz umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów;

5) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapewnieniem czystości i porządku w mieście oraz tworzeniem warunków niezbędnych do ich utrzymania, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

a) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta;

b) budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi gminami:

- regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

- stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

- instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

- szaletów publicznych;

c) prowadzenie działań zmierzających do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

d) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

e) podejmowanie działań w zakresie ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

f) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta, w tym wskazywanie miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw

domowych;

g) dbałość o zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

h) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

i) udostępnianie na stronie internetowej Urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

- osiągniętych przez miasto oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

- zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta;

j) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,  4

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

- liczby mieszkańców,

- liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których miasto powinno podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta,

- ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu miasta;

k) zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;

l) utrzymywanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, którychwłaścicielem lub zarządzającym jest miasto oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorie tych dróg;

ł) określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;

m) zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt;

n) zapewnianie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;

o) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt;

p) nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez określone w niej podmioty, tj. właścicieli nieruchomości, wykonawców robót budowlanych, przedsiębiorców użytkujących torowiska oraz zarządy dróg;

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności:

a) analizowanie i opiniowanie zgodności taryf i wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych pod względem zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

b) weryfikacja kosztów przedkładanych przez przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne przy wniosku o zatwierdzenie taryfy, pod względem celowości ich ponoszenia,

c) przygotowywanie propozycji o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług,

d) analizowanie i opiniowanie obciążeń miasta, dokonywanych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, za wodę pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodą zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele pożarowe oraz wodą zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

e) informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o badania przeprowadzone przez właściwe laboratoria Inspekcji Sanitarnej,

f) udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorcom zobowiązanym do uzyskania takiego zezwolenia,

g) analiza projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opracowanych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjna i przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na obszarze gminy, celem uchwalenia regulaminu przez Rade Miasta,

7) koordynowanie „akcji zima” oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym wykonywaniem;

8) nadzór nad wykonywaniem usług na rzecz miasta przez Zakład Oczyszczania oraz inne podmioty;

9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z roszczeniami i odszkodowaniami, w związku z kolizjami na drogach miejskich lub ich stanem;

10) wykonywanie obowiązków zarządcy dróg gminnych, wynikających z ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:

a) opracowywanie – wspólnie z Referatem Zagospodarowania Przestrzennego – projektów planów rozwoju sieci drogowej,

b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

c) pełnienie funkcji inwestora,

d) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

e) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

f) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

g) koordynacja robót w pasie drogowym,

h) wydawanie zezwoleń na zajecie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

i) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na zadanie uprawnionym organom,

j) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

k) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

l) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

m) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

n) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

o) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

p) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

q) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

r) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów.

11) współpraca z Zakładem Energetycznym w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego;

12) nadzór nad konserwacja oświetlenia ulicznego;

13) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji i remontów w Urzędzie;

14) prowadzenie Książki obiektu budowlanego dla budynków Urzędu;

15) bieżąca kontrola realizacji zawartych umów w zakresie remontów;

16) przygotowywanie (po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego) projektów uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście, określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w mieście, dotyczące:

a) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

- prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

- uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

- mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

b) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników;

c) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

d) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

e) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

f) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

g) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

17) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:

a) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty;

b) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

c) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

e) określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

18) prowadzenie ewidencji:

a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

c) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.