Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Referatu
Dariusz Rogowski
tel.: 22 779 00 37
Zakres działań:

Do zadań Referatu Zagospodarowania Przestrzennego należy załatwianie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:

 1. odpowiedzialność za przestrzeganie procedur, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzedzających uchwalenie przez Radę Miasta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a w szczególności:

  1. ogłaszanie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia studium, z określeniem formy, miejsca i terminu składania wniosków dotyczących studium, nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia,

  2. zawiadamianie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium,

  3. rozpatrywanie wniosków, o których mowa w pkt. 1 lit. a,

  4. nadzór nad sporządzeniem projektu studium, z uwzględnieniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a w przypadku jego braku lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych, z uwzględnieniem ustaleń programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,

  5. przedstawianie projektu studium gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,celem uzyskania opinii od tej komisji,

  6. uzgadnianie projektu studium z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

  7. uzgadnianie projektu studium z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w pkt. 1 lit. d,

  8. występowanie o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do organów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  9. nadzór nad wprowadzaniem zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

  10. ogłaszanie, w sposób określony w pkt. 1 lit. a, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia i wykładanie tego projektu do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni oraz organizowanie w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami,

  11. wyznaczanie w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 1 lit. j, terminu, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszego niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium,

  12. przedstawianie, w imieniu Burmistrza, Radzie Miasta do uchwalenia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt. 1 lit. k,

 2. odpowiedzialność za przestrzeganie procedur, o których mowa w pkt. 1 w przypadku zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;

 3. udział w pracach gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, powołanej przez Burmistrza Miasta;

 4. odpowiedzialność za przestrzeganie procedur, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzedzających uchwalenie przez Radę Miasta planu miejscowego, a w szczególności:

  1. ogłaszanie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia planu, z określeniem formy, miejsca i terminu składania wniosków do planu, nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia,

  2. zawiadamianie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu,

  3. rozpatrywanie wniosków, o których mowa w pkt. 4 lit. a, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania,

  4. nadzór nad sporządzeniem projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

  5. sporządzanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  6. przedstawianie projektu planu gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz wójtom, burmistrzom albo prezydentom miast, graniczącym z obszarem objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, celem uzyskania opinii,

  7. uzgadnianie projektu planu z organami wymienionymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  8. uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

  9. nadzór nad wprowadzaniem zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

  10. ogłaszanie, w sposób określony w pkt. 4 lit. a, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykładanie tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizowanie w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,

  11. wyznaczanie w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 4 lit. j, terminu, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszego niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu,

  12. rozpatrywanie uwag, o których mowa w pkt. 4 lit. k, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania,

  13. nadzór nad wprowadzaniem zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt. 4 lit. k, a następnie w niezbędnym zakresie ponawianie uzgodnień,

  14. przedstawianie, w imieniu Burmistrza, Radzie Miasta projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt. 4 lit. k

 5. odpowiedzialność za przestrzeganie procedur, o których mowa w pkt. 4 w przypadku zmiany planu miejscowego;

 6. odpowiedzialność za przestrzeganie procedur związanych z ogłaszaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej miasta uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia planu miejscowego;

 7. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz odpowiedzialność za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących;

 8. wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz z planu miejscowego;

 9. przeprowadzanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, dokonywanie oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych oraz opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego;

 10. przekazywanie, po zaopiniowaniu przez gminną komisję urbanistyczno - architektoniczną, wyników analiz Radzie Miasta, co najmniej raz w czasie kadencji rady;

 11. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planu miejscowego we współpracy z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;

 12. prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych, związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim w uzgodnieniu z marszałkiem województwa;

 13. prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych, związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym;

 14. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 15. prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych, związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy;

 16. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;

 17. ustalanie we współpracy z Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami granic gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budownictwo wielorodzinne lub socjalne;

 18. współpraca z Referatem Inwestycji w zakresie opracowywania przebiegu dróg oraz planów rozwoju sieci drogowej;

 19. prowadzenie rejestru wpływu aktów notarialnych oraz dokonywanie analizy tych aktów w celu podjęcia decyzji w sprawie opłat z tytułu renty planistycznej w przypadku zwiększenia wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciu nieruchomości;

 20. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat z tytułu tzw. renty planistycznej.