Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Referatu
Bożena Pukaczewska
tel.: 22 779 00 44
pokój: bud.B p.6
Zakres działań:

Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, geodezją oraz tworzeniem mieszkaniowego zasobu miasta, a w szczególności:

 1. sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy osobom fizycznym i prawnym;

 2. publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie;

 3. ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji;

 4. prowadzenie czynności związanych z zawieraniem umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości;

 5. sprzedaż mieszkań komunalnych z ułamkową częścią gruntu niezbędną do racjonalnego korzystania z budynku;

 6. wnioskowanie o wpisy do ksiąg wieczystych oraz wnioskowanie o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów;

 7. oddawanie w zarząd nieruchomości komunalnych jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz orzekanie o wygaśnięciu zarządu;

 8. ustalanie i zmiana opłat z tytułu zarządu;

 9. prowadzenie kontroli określonego w umowie sposobu i terminu zagospodarowania gruntów w wyznaczonym terminie;

 10. prowadzenie spraw dotyczących rozwiązania umów wieczystego użytkowania o odebranie gruntów;

 11. współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalania wartości gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste;

 12. zamiana gruntów stanowiących własność gminy na grunty stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych;

 13. negocjowanie wysokości odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi powstałe w wyniku podziału działek oraz warunków nabycia nieruchomości;

 14. nieodpłatne przejmowanie gruntów od Skarbu Państwa i nieodpłatne oddawanie gruntów Skarbowi Państwa;

 15. aktualizacja cen gruntu;

 16. przygotowanie dokumentacji związanej z wywłaszczaniem nieruchomości na rzecz gminy;

 17. naliczanie opłat adiacenckich;

 18. prowadzenie spraw dotyczących wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości;

 19. prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem osób prawnych i spółdzielni na nieruchomościach będących w ich zarządzie lub użytkowaniu;

 20. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy;

 21. regulacja stanu prawnego nieruchomości;

 22. komunalizacja mienia;

 23. ewidencjonowanie mienia gminy;

 24. zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta oraz tworzenie zasobu mieszkaniowego miasta;

 25. opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

 26. zawieranie umów najmu oraz wykonywanie obowiązków wynajmującego;

 27. wyrażanie zgody na podnajem lokalu;

 28. zawieranie na czas oznaczony umowy najmu lokalu socjalnego;

 29. współpraca z komornikiem w zakresie usuwania przy pomocy policji lub straży miejskiej osób, które zajęły lokal bez tytułu prawnego;

 30. wypowiadanie umów najmu;

 31. wytaczanie powództwa o rozwiązanie najmu;

 32. przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w czasie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych;

 33. ustalanie propozycji stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz za najem mieszkalnych lokali socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 34. przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego o eksmisję oraz realizacja wyroków sądowych w tych sprawach;

 35. prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania samowoli lokalowej;

 36. współdziałanie w zarządzie nieruchomością wspólną, prowadzenie rejestru wspólnot mieszkaniowych oraz ich nadzorowanie;

 37. aktualizacja i kontrola numeracji lokali i budynków stanowiących mieszkaniowy zasób miasta;

 38. prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność miasta;

 39. rejestracja spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości, analiza dokumentacji oraz przygotowywanie postanowienia i decyzji w tym zakresie;

 40. rejestracja spraw związanych z podziałem nieruchomości, przygotowywanie postanowień i decyzji z zakresu podziału we współpracy z Referatem Zagospodarowania Przestrzennego;

 41. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne i leśne;

 42. ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gminne;

 43. ustalanie osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;

 44. rejestracja spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości;

 45. przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego oraz prowadzenie mapy przeglądowej w tym zakresie;

 46. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady w tym zakresie;

 47. prowadzenie spisu alfabetycznego ulic i placów;

 48. prowadzenie mapy przeglądowej z aktualnymi nazwami ulic i placów;

 49. przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych;

 50. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji Wojewody Mazowieckiego, będącej podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność miasta nieruchomości zajętych pod drogi, które w dniu 31.12.1998r. nie stanowiły własności miasta;

 51. współdziałanie z osobami zaangażowanymi w realizację projektu "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego regionu - rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Józefowie", zgodnie z procedurą rozliczania projektu oraz współdziałanie w zakresie innych projektów realizowanych przez Miasto przy udziale środków Unii Europejskiej, a w szczególności:

  1. regulacja stanów prawnych gruntów bezpośrednio związanych z realizacją projektu,

  2. sporządzanie projektów umów zawieranych z podmiotami sprzedającymi grunty,

  3. wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu.