Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

 3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

 4. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

 5. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie oraz nadzorowanie jego realizacji;

 6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym w zakresie klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia;

 7. współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie przyznawania, zmiany i znoszenia klauzul tajności;

 8. przedstawianie do zatwierdzenia Burmistrzowi propozycji stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności;

 9. prowadzenie, na pisemne polecenie Burmistrza, zwykłego postępowania sprawdzającego oraz wydawanie poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku pozytywnego wyniku postępowania lub odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku negatywnego wyniku postępowania;

 10. powiadamianie osoby sprawdzanej oraz osoby upoważnionej do obsady stanowiska o wynikach postępowania sprawdzającego;

 11. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;

 12. nadzór nad pracą kancelarii tajnej, odpowiedzialnej za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne.