Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:

Do zadań Stanowiska ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, należy prowadzenie spraw wojskowych, planowanie i koordynacja przedsięwzięć obrony cywilnej, prowadzenie spraw obronnych oraz spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obrony i w celu zwalczania klęsk żywiołowych, a w szczególności:

W zakresie spraw obronnych:

 1. opracowywanie rocznych wytycznych Burmistrza oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;

 2. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;

 3. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania miasta Józefowa oraz stosowanych programów obronnych;

 4. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

 5. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzenia Burmistrza, wprowadzającego ww. regulamin w życie;

 6. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;

 7. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru;

 8. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony;

 9. opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planów świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych, przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny, a także opracowywanie niezbędnych dokumentów w tym zakresie;

 10. opracowywanie dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;

 11. przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z rejestracją przedpoborowych;

 12. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru;

 13. prowadzenie czynności wyjaśniająco - poszukiwawczych wobec osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej;

 14. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o odroczenie poborowego i zwalnianie żołnierza z zasadniczej służby wojskowej w zakresie przewidzianym przepisami prawa;

 15. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywaniem należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych;

 16. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji lub wojny;

 17. współdziałanie z organami wojskowymi, w tym udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym;

 18. planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;

W zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. opracowywanie i bieżąca aktualizacja planu reagowania kryzysowego oraz dokumentów z nim związanych;

 2. opracowywanie rocznych planów pracy Miejskiego Zespołu Reagowania;

 3. opracowywanie dokumentacji roboczej Miejskiego Zespołu Reagowania;

 4. przygotowywanie posiedzeń Miejskiego Zespołu Reagowania oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

 5. opracowywanie regulaminu bieżących prac Miejskiego Zespołu Reagowania oraz procedur działania w sytuacji zagrożenia katastrofą naturalną lub awarią techniczną, noszącą znamiona klęski żywiołowej;

 6. opracowywanie i aktualizacja planu ochrony przed powodzią;

W zakresie obrony cywilnej:

 1. opracowywanie, weryfikacja i uaktualnianie miejskiego planu obrany cywilnej;

 2. koordynacja przygotowań do realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta;

 3. realizacja całokształtu przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych dotyczących systemu wykrywania i alarmowania;

 4. opracowywanie i aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej lub konfliktu zbrojnego;

 5. tworzenie formacji obrony cywilnej;

 6. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji o brony cywilnej;

 7. organizowanie szkolenia ludności w zakresie samoobrony;

 8. przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia ewakuacji (przyjęcia) ludności w przypadku powstania masowego zagrożenia dla życia lub zdrowia;

 9. planowanie i realizacja zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz zapewnienie odpowiednich warunków jego przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany;

 10. tworzenie bazy danych o nieruchomościach, sprzęcie i usługach, które mogą być przedmiotem świadczeń osobistych lub rzeczowych;

 11. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań OC;

 12. współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań obrony cywilnej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom;

 13. koordynowanie działań związanych z zabezpieczeniem środków finansowych w budżecie miasta na wyposażenie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych oraz nadzór nad wydatkowaniem środków na ten cel.