Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:

Do zadań Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur oraz prawidłowego wykonywania i finansowania zadań przez jednostki organizacyjne gminy, a w szczególności:

 1. opracowywanie rocznego planu kontroli;

 2. przygotowywanie programu kontroli;

 3. dokonywanie kontroli w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z planem kontroli;

 4. dokonywanie doraźnych kontroli nie ujętych w planie, których konieczność przeprowadzenia stwierdzono w toku bieżącej działalności;

 5. ustalanie stanu faktycznego kontrolowanych zagadnień;

 6. przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków;

 7. badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym;

 8. ocena prowadzenia gospodarki finansowej oraz stosowania pisemnych procedur;

 9. opracowywanie protokołów lub sprawozdań z kontroli;

 10. sporządzanie projektów wystąpień (wniosków i zaleceń) pokontrolnych w sprawach merytorycznych i/lub personalnych, a także innych pism związanych z kontrolą lub będących rezultatem przeprowadzonych kontroli oraz przedstawianie ich do decyzji Burmistrza;

 11. opracowywanie i udostępnianie ważniejszych ustaleń kontroli;

 12. przedstawianie propozycji usprawnień w dziedzinie środków kontroli i osiągania wyników;

 13. przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy.