Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Audytor Wewnętrzny

Zakres działań:

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy prowadzenie ogółu działań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli oraz czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

  1. przygotowywanie planu audytu wewnętrznego;

  2. przygotowywanie programu zadania audytowego;

  3. prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego;

  4. dokonywanie oceny wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;

  5. dokonywanie oceny efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;

  6. dokonywanie oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;

  7. sporządzanie sprawozdań z audytu wewnętrznego;

  8. przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.