Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

Zakres działań:

Do zakresu obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie i podpisywanie lub poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości Projektu: protokoły częściowego odbioru wykonanych robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, Raport Końcowy itp.;

 2. nadzór nad przygotowaniem i publikacją ogłoszeń, przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert, jak również nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

 3. nadzór nad działaniami zmierzającymi do założenia przez Beneficjenta rachunku bankowego Projektu i wystąpieniem do Ministerstwa Finansów (za pośrednictwem WFOŚiGW w Warszawie) o akceptację struktury rachunku bankowego Projektu - przed pierwszym przekazaniem środków z Funduszu Spójności;

 4. podpisywanie wniosków Beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę z rozliczeniem, zaliczkę bez rozliczenia lub o refundację), wniosków o płatność (pośrednią i końcową) wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie środków;

 5. podpisywanie dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur, dotyczących ponoszonych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych Projektu oraz nadzór nad procesem uznania wydatków za kwalifikowane;

 6. monitorowanie rzeczowe i finansowe postępów w realizacji Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w Umowie Finansowania oraz zgodności z wytycznymi właściwych instytucji;

 7. zatwierdzanie i podpisywanie sprawozdań finansowych;

 8. obsługa kontroli realizacji Umowy o dofinansowanie a w szczególności: kierowanie do współpracy z kontrolującym kompetentnych osób odpowiedzialnych za realizację zadań w celu udzielania informacji i tym samym sprawnego przeprowadzenia kontroli, udostępnianie do wglądu akt i dokumentów Projektu, nadzorowanie sporządzania odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp. z akt i dokumentów Projektu, korzystanie z prawa zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń, podpisywanie protokołów z kontroli;

 9. odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji;

 10. odpowiedzialność za ostateczne brzmienie Umowy o dofinansowanie, które zatwierdza swoim podpisem;

 11. odpowiedzialność za poprawność i kompletność umów z Wykonawcami, które opatruje swoimi parafami.