Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
15 maja 2020
Zarządzenie Burmistrza z 14 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia dla mieszkańców Urzędu Miasta Józefowa oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   45/2020

Burmistrza Miasta Józefowa

z dnia 14 maja 2020 r.

 

w sprawie zamknięcia dla mieszkańców Urzędu Miasta Józefowa oraz

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)  oraz § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2020 r., poz. 792) - zarządzam,co następuje:

 

§ 1

Z dniem 18 maja 2020 r. dokonuje się otwarcia parteru budynku A Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 dla bezpośredniej obsługi interesantów w części obejmującej dostęp do:

  1. bankowego punktu kasowego z możliwością dokonania wydruku przez pracowników Biura Obsługi Klienta blankietów płatności dokonywanych przez interesantów na rzecz budżetu Miasta,
  2. Referatu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w celu umożliwienia bezpośredniego załatwienia spraw pilnych.

 

§ 2

  1. Załatwiane spraw, o których mowa w § 1 w sposób obejmujący bezpośrednią obsługę interesantów odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności oraz stosowaniu ograniczeń i środków ochrony osobistej, przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.
  2. Bezpośrednia obsługa interesantów, o której mowa w ust. 1, odbywać się będzie przy założeniu, że przy każdym stanowisku pracy może przebywać jedna osoba, należy poruszać się zgodnie z oznaczeniami widniejącymi na posadzce, używać rękawic oraz zasłaniać nos i usta, stosując  maseczki, szaliki, przyłbice, itp.

 

§ 3

Pozostałe obszary budynków A, B i C Urzędu Miasta pozostawia się nadal zamknięte dla mieszkańców i wyłączone z możliwości załatwiania spraw w sposób obejmujący bezpośrednią obsługę interesantów.

 

§ 4

1. Pisma w sprawach podlegających załatwieniu w Urzędzie Miasta Józefowa, nie wymienionych w § 1, oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie można składać poprzez ich wrzucenie do specjalnej urny wystawionej w holu głównym w budynku A Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 w Józefowie. Pisma nie nadające się do umieszczenia w urnie można pozostawiać w pojemniku umieszczonym obok urny.

2. W sprawach pilnych oprócz złożenia pisma w sposób określony w ust. 1 powyżej należy zatelefonować z informacją o złożeniu pisma pod numer telefonu (22) 779-00-00.

  1. W sprawach pilnych w zakresie właściwości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie oprócz złożenia pisma w sposób określony w ust. 1 powyżej należy zatelefonować z informacją o złożeniu pisma pod numer telefonu (22) 789-53-93.
  2. Zaleca się załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Józefowa poprzez kontakt telefoniczny lub przy użyciu elektronicznych form porozumiewania się, w tym w sposób przewidziany w odpowiednich przepisach prawa. 

 

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia Urzędu Miasta Józefowa oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie.

 

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Józefowa oraz Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 18 maja 2020 r.

Pliki do pobrania: