Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odrzuca skargę Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
22 czerwca 2016

W piśmie z 7 czerwca 2016 roku GDOŚ podtrzymuje swoją decyzję o zgodzie na lokalizację końcowego odcinka rurociągu oczyszczalni oraz wylotu na terenie rezerwatu Świder. Odmawia także OPWiK prawa do bycia stroną w postępowaniu.

Odpowiedź GDOŚ na pismo OPWiK (z 29 grudnia 2015 roku) w sprawie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu przyrody Świder  w związku z realizacją inwestycji - nie pozostawia wątpliwości.

W ocenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie wyszły na jaw żadne nowe, istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, ani nie pojawiły się nowe, nieznane organowi dowody, które uzasadniałyby wszczęcie postępowania  w tej sprawie.

To kolejna nieudana próba OPWiK zablokowania budowy oczyszczalni ścieków w Józefowie.  Otwocka spółka, której Józefów płaci za oczyszczanie ścieków ok. 4 mln złotych rocznie, w swoim piśmie starała się przekonać GDOŚ do cofnięcia zgody na lokalizację końcowego odcinka rurociągu oczyszczalni na terenie rezerwatu.

W ocenie OPWiK istnieje bowiem rozwiązanie alternatywne jakim jest… kontynuowanie korzystania z usług oczyszczalni ścieków w Otwocku. Argumentacja ta została całkowicie podważona przez adresata pisma: GDOŚ stanowczo podkreślił, że przedmiotem postępowania administracyjnego nie była sama budowa i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Józefowie, która będzie zlokalizowana poza rezerwatem.

„Sugerowana w piśmie możliwość odprowadzania ścieków w ramach porozumienia międzygminnego, nie może być pojmowana w kategoriach rozwiązania alternatywnego wobec planowanego przedsięwzięcia, gdyż byłoby to równoznaczne z jej poniechaniem” – czytamy w piśmie kierowanym do otwockiej spółki.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał także, że starania OPWiK o uznanie za stronę w przedmiotowym postępowaniu nie mają żadnych podstaw prawnych, a interes prawny posiada jedynie wnioskodawca – czyli Miasto Józefów.

Decyzja z 26 listopada 2012 wydana przez GDOŚ nie „nałożyła na OPWiK żadnych obowiązków, nie można również dopatrywać się, aby decyzja ta wkraczała w sferę jego interesu prawnego".

- Jedynym interesem jaki posiada OPWiK jest interes stricte biznesowy. Budowa przez Józefów oczyszczalni oznacza utratę klienta wartego ok. 4 miliony złotych rocznie, a co za tym idzie konieczność podwyższenia opłat za oczyszczenie ścieków dla pozostałych dostawców, w tym mieszkańców Otwocka. Tym należy tłumaczyć gorączkowe i skomasowane działania otwockiej spółki, która wszelkimi sposobami próbuje zablokować naszą inwestycję – uważa zastępca burmistrza Józefowa Marek Banaszek.

Jak podkreśla wiceburmistrz Miasto Józefów jest zdecydowane na budowę własnej oczyszczalni.

 

Budowa oczyszczalni jest jednym z zadań ujętych w Projekcie „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie”, dla którego w dniu 29.01.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. Obecnie trwa procedura oceny merytorycznej II stopnia. Zakończenie konkursu, według  aktualnie obowiązującego harmonogramu, planowane jest przez NFOŚiGW na 12 sierpnia.

- Trzymamy kciuki za sukces naszego projektu. Jeśli wszystko przebiegnie po naszej myśli – to powinniśmy zakończyć inwestycję do końca 2018 roku – zapowiada Banaszek.