Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Miasto Józefów będzie ponownie starać się o dofinansowanie UE budowy oczyszczalni ścieków
1 lutego 2016

27 stycznia Rada Miasta na mocy uchwały upoważniła Burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

To drugi wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni z unijnych środków jaki złoży Miasto Józefów. Poprzednie plany inwestycyjne zostały pozytywnie ocenione przez unijnych ekspertów oraz polskie instytucje zajmujące się ochroną środowiska.

W czerwcu 2014 roku Józefów podpisał  umowę o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków  w wysokości  13 milionów złotych.  Niestety w związku z działaniami organizacji Kocham Józefów oraz Otwockie Sosny blokującymi realizację inwestycji, przyznane 13 mln złotych trzeba było zwrócić. Organizacje te zaskarżały pozwolenie na budowę oczyszczalni w Józefowie wydane przez Starostę Powiatu Otwockiego kolejno: u Wojewody Mazowieckiego, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz  w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Dwie pierwsze instancje podtrzymały prawomocność pozwolenia. Obecnie Miasto Józefów czeka na wyrok NSA, który zakończy trwający od października 2014 roku spór sądowy i pozwoli na realizację tej ważnej dla mieszkańców Józefowa inwestycji.

Dzięki jej realizacji Józefów, który obecnie korzysta z usług Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (w 2015 roku zapłacił za oczyszczanie ścieków swoich mieszkańców – 4,5 mln złotych)stanie się niezależny i samowystarczalny. Będzie miał wpływ nie tylko na koszt oczyszczania ścieków ale zadba także o to, aby jakość oczyszczania ścieków była jak najwyższa, a nowopowstały obiekt spełniał najsurowsze światowe normy ochrony środowiska.

Więcej o historii sporu i działaniach blokujących budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie: http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1144

 

Uchwała Nr 140/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie” oraz do akceptacji założonych w nich planów taryfowych w okresie realizacji i trwałości projektu, wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

 

Upoważnia się Pana Stanisława Kruszewskiego - Burmistrza Miasta do:

 

1) złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla

przedsięwzięcia pod nazwą: „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w

Józefowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,

Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Gospodarka

wodno - ściekowa, Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach Typ

projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w

aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM;

 

2) w przypadku uzyskania dofinansowania w konkursie, o którym mowa w pkt. 1 - przyjęcia

do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności

przedsięwzięcia pod nazwą: „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w

Józefowie” oraz do akceptacji założonych w nich planów taryfowych w okresie realizacji

i trwałości projektu, wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf

 

Pełna treść uchwały Rady Miasta: http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=349900