Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Moja woda - dofinansowanie do instalacji retencyjnych
3 sierpnia 2020

Właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy zbiorników i instalacji retencyjnych. Dotacja w ramach programu "Moja woda" sięga 5 tysięcy zł.

 

Cel programu:
 
Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej oraz podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.
 
 
 
Beneficjenci:
 
Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
 
 
Forma i intensywność dofinansowania
 
Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.
 
 
Termin naboru wniosków
 
Nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.
 
 
Rodzaje przedsięwzięć oraz kategorie kosztów kwalifikowanych:
 
Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).
 
Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych  i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:
 
a)  przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 
b)  instalacja rozsączająca,
 
c)  zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
 
•   zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
 
•   zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
 
•   zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
 
d)  elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
 
 
Sposób składania wniosków
 
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
 
1)  Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.pl (nie dotyczy wnioskodawców posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
 
2)  Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dotację dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW dostępny po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
 
3)  Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta,
 
4)  Wydrukować wypełniony formularz wniosku, czytelnie podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do siedziby Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Funduszu lub Wydziału Zamiejscowego, w zależności od miejsca lokalizacji nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (centrala):
 
Adres:
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39
Obsługuje powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski.
 
Więcej informacji i regulamin naboru wniosków: http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/program-priorytetowy-moja-woda/#
 
 
(WFOŚiGW)