Zespół ds. rewitalizacji

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zespół ds. rewitalizacji funkcjonuje na podstawie zapisów Programu rewitalizacji i został powołany zgodnie z Zarządzeniem nr 163/2017 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 21.12.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji w celu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023. Zarządzenie zostało zmienione w dniu 28.10.2019 r. – Zarządzenie nr 112/2019.
 
Jest to podmiot stanowiący forum współpracy i dialogu na rzecz rewitalizacji, integrujący działalność organów gminy, lokalnej administracji, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców – wszystkich tych interesariuszy, którzy mogą i chcą się włączyć w proces wyprowadzania obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej. 
 
Natomiast włączanie mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces wdrażania Programu zostanie zapewnione poprzez:
1. Realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez sektor społeczny i/lub gospodarczy.
2. Funkcjonowanie Zespołu ds. Rewitalizacji, o reprezentatywnym składzie, który będzie organizacyjnym łącznikiem między organami gminy a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji.
 
 
Spotkania Zespołu ds. rewitalizacji: 
 
 
 
 
 
Piąte Spotkanie Zespołu ds Rewitalizacji