Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki

 

Józefowski wniosek został złożony 29 czerwca 2016 roku. 27 września 2017 roku otrzymaliśmy informacją o przyznaniu miastu dofinansowania.

15 marca w Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy umowę na dofinansowanie inwestycji na ul. Kardynała Wyszyńskiego 2 w ramach RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa.

 

W imieniu miasta umowę sygnowali burmistrz Stanisław Kruszewski i skarbnik Halina Siwek. Grantodawcę reprezentowali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz członek zarządu województwa mazowieckiego - Elżbieta Lanc.

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2022 rok

 

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Typ projektów - Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie

 

 

Wartość ogółem - 6 318 428,81 zł wraz z podatkiem VAT (istnieją przesłanki do odzyskania podatku VAT w wysokości 1 138 486,69 zł)

Wnioskowane dofinansowanie- 3 415 021,25 zł

Wydatki kwalifikowane- 4 488 134,12 zł

Poziom dofinansowania– 76,09%

 

Opis obiektu

 

Budynek przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 stanowi dobrze zachowany przykład budownictwa mieszkalnego w stylu „Świdermajer” z okresu międzywojennego. W dniu 19-12-2018r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Odrestaurowanie i przebudowa budynku (przy zachowaniu jego zabytkowego stylu zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków) będzie nie tylko inwestycją w infrastrukturę trwałą, ale również umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego. Założeniem projektu jest również zwiększenie dostępności obiektu i zasobów kultury dla osób niepełnosprawnych.

 

Wszystkie zaplanowane w ramach projektu prace modernizacyjne i renowacyjne służą dostosowaniu istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych. Wcześniej budynek  pełnił funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego, obecnie stoi pusty w oczekiwaniu na remont i zmianę przeznaczenia.

 

 

Nowe funkcje

Po przebudowie obiekt stanie się nową siedzibą Domu Nauki i Sztuki powadzonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. Ówczesny budynek będący siedzibą Domu Nauki i Sztuki zostanie rozebrany, ze względu na niezadowalający stan technicznych.

Powstanie nowego budynku, w którym prowadzona będzie działalność kulturalna Domu i Sztuki, pozwoli również na zwiększenie powierzchni wykorzystywanej na cele kulturalne. Umożliwi to rozszerzenie działalności kulturalnej o program specjalnie skierowany do młodzieży 14+ oraz seniorów 60+ (W budynku będą miały swoją siedzibę: Uniwersytet III wieku, Towarzystwo Przyjaciół Józefowa, Związek Emerytów i Rencistów). W budynku znajdzie swoje miejsce Izba Pamięci.

Dzięki dostosowaniu istniejącego obiektu na cele kulturalne możliwe będzie stworzenie i udostępnienie miejsca otwartego na spotkania, miejsca inicjatyw młodzieży. Ponadto, planuje się uruchomienie nowych form zajęć tanecznych, zajęcia kulinarne, naukę szycia i szydełkowania, warsztaty dziennikarskie, debaty, spotkania, konfrontacje z udziałem zaproszonych gości oraz warsztaty psychologiczne.

Rozszerzona i urozmaicona zostanie również oferta dla seniorów. Planuje się uruchomienie nowych kursów językowych, kursów obsługi komputera i Internetu, zajęć tanecznych i relaksacyjnych, zajęć kulinarnych, projekcji filmowych oraz cyklów spotkań/wykładów poświęconych historii sztuki.

Dotychczasowa działalność weekendowa zostanie rozszerzona o program realizowany w niedzielne przedpołudnia w godz. 10:00 – 14:00. Budynek w tych godzinach udostępniony będzie dla mieszkańców oraz zwiedzających, licznie przybywających turystów. Organizowane będą warsztaty historyczne, wykłady dot. lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Na stałe, ogólnodostępny będzie teren dookoła Domu Nauki i Sztuki. Teren ma być miejscem sprzyjającym odpoczynkowi oraz edukacji. Na terenie znajdą: ścieżka edukacyjna, wystawy plenerowe, urządzenia sprzyjające spotkaniom i integracji społecznej.

 

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje remont budowlano-konserwatorski, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku „Willa Frankówka” na potrzeby „Domu Nauki i Sztuki”, przebudowę i rozbudowę budynków gospodarczych ze zmianą ich przeznaczenia na potrzeby zaplecza technicznego „Domu Nauki i Sztuki” oraz uporządkowanie  sposobu zagospodarowania terenu.

Planowany remont zabytkowego budynku zostanie przeprowadzony w sposób zachowawczy, a także chroniący i wzmacniający obecną zabytkową tkankę budynku, zarówno w odniesieniu do zewnętrza, jak i wnętrza budynku. Jedną z integralnych wartości przedmiotowego budynku jest zachowanie jego pierwotnej dyspozycji wnętrz wraz z układem klatki schodowej, wysokościami kondygnacji, a także utrzymaniem tradycyjnych technologii budowlanych konstrukcji, co pozwoli na utrwalenie wartości zabytkowych dla willi „Frankówka”.

Zostanie pozostawiony oryginalny układ wnętrz, zachowana drewniana klatka schodowa z toczonymi, dekoracyjnymi tralkami, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa, a także detale cennego wyposażenia tj. piece kaflowe, dekoracyjne parapety oraz okiennice.

Elementy drewniane konstrukcji zostaną poddane remontowi konserwatorskiemu w sposób dostosowujące je do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych, w tym wymagań ppoz.

Budynek uzyska dostęp dla osób z niepełno sprawnościami ruchowymi poprzez montaż urządzeń umożliwiających pokonanie różnicy wysokości.

Zostaną wykonane nowe instalacje sanitarne i elektryczne oraz  ogrzewanie budynku przy użyciu pompy ciepła.

Przewiduje się także nowe zagospodarowanie terenu: stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni z zielenią urządzoną oraz obiektami małej architektury.

Galeria i projekty: http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=2030

 

Kontakt w sprawie Projektu

Referat Realizacji Projektów

ul. Sosnowa 17C, 05-420 Józefów

Tel.: (22) 778 11 62, 779 00 05, 779 00 57