Konsultacje społeczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Konsultacje społeczne

 

  • Rewitalizacja – konsultacje społeczne
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w proces rewitalizacji. Zgodnie z zapisami przyjętego Programu Rewitalizacji Rada Miasta przygotowuje uchwałę  w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu ds. rewitalizacji. Będzie to podmiot stanowiący forum współpracy i dialogu na rzecz rewitalizacji, integrujący działalność organów gminy, lokalnej administracji, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców – wszystkich tych interesariuszy, którzy mogą i chcą włączyć się w proces rewitalizacji.
Proszę o zapoznanie się z projektem uchwały i zgłaszanie ewentualnych uwag na adres m.tarazewicz@jozefow.pl lub drogą pocztową na adres Urzędu.

 

 
Konsultacje trwają do do 25.06.2017. 

 

Dobiegają końca prace nad Program rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z tym dokumentem i składania ewentualnych uwag/wniosków do dnia 26 sierpnia 2016 r. do godz. 12.
 

 

Uwagi można składać na formularzu wysyłając na adres k.gula@jozefow.pllub składając osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kard Wyszyńskiego 2 lub w Referacie Realizacji projektów przy ul. Sosnowej 17 C.

Program Rewitalizacji Miasta Józefowa

Wzór formularza

 

Skuteczność procesu rewitalizacji będzie uzależniona od zaangażowania społeczności lokalnej.        

W związku z tym Program Rewitalizacji będzie opracowywany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych i gospodarczych oraz dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym.

Każdy z mieszkańców może wypowiedzieć się na temat opracowywanego Programu rewitalizacji.Termin składania uwag/wniosków do założeń programu Rewitalizacji upływa w dniu 26 sierpnia o godz. 12. 

 

Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 5 czerwca 2016 r podczas Festiwalu Otwartych Ogrodów. Została też przeprowadzona ankieta na temat potrzeb mieszkańców.

 

Mieszkańców zaproszono także do składania własnych projektów rewitalizacyjnych