Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Aktualności

 • 3 października

Ogłoszenie o otwartej procedurze naboru na członków Zespołu ds. rewitalizacji

 

 • 5 lipca 2019

Dostępne jest Sprawozdanie z realizacji Programu rewitalizacji za rok 2018, które zostało przyjęte przez Radę Miasta w formie stanowiska.

Sprawozdanie

Stanowisko Rady Miasta

 

 

 • Wybrano Członków Zespołu ds. rewitalizacji           

Zespół pełni funkcję doradczą w zakresie realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023

 

Zgodnie z zapisami uchwały Nr 305/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  Zespołu ds. rewitalizacji w celu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023 przeprowadzono otwartą procedurę naboru w dniach 18.09.2017r. - 20.10.2017 r. Zespół pełni funkcję doradczą w zakresie procesów rewitalizacji.

Deklarację przystąpienia do Zespołu złożyły w wyznaczonym terminie następujące osoby:

- Przedstawiciele Rady Miasta Józefowa (nie więcej niż 2 osoby zgodnie z uchwałą):

1) Adrian Pyra;

- Przedstawiciele organizacji pozarządowych (nie więcej niż 3 osoby zgodnie z uchwałą):

1) Joanna Białkowska – Fundacja Obywatelski Parlament Seniorów;

- Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni (nie więcej niż 1 osoba zgodnie z uchwałą): brak zgłoszeń;

- Przedstawiciele prowadzący działalność gospodarczą (nie więcej niż 1 osoba zgodnie z uchwałą):

1) Wojciech Pauk prowadzący działalność gospodarczą pn „Auto Józefów”;

- Mieszkańcy Józefowa (nie więcej niż 4 osoby zgodnie z uchwałą) na podstawie kolejności zgłoszeń:

1) Józef Czyżowski,

2) Marek Dąbrowski ,

3) Anna Tofiluk,

4) Bożenna Margańska,

5) Ewa Ćwiek,

6) Anna Barbara Herman

 

Z uwagi na ustalony limit osób wśród mieszkańców przystępujących do Zespołu ds. rewitalizacji zdecydowano o wyborze czterech osób zgodnie z kolejnością zgłoszeń:

1) Józef Czyżowski,

2) Marek Dąbrowski ,

3) Anna Tofiluk,

4) Bożenna Margańska.

Pozostałe osoby reprezentujące Radę Miasta, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców zostały przyjęte zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Wybór przedstawicieli Miasta (nie więcej niż 3 osoby) zostanie dokonany poza procedurą otwartego naboru zgodnie z § 2 ust. 4 uchwały.

 

Przewiduje się rozpoczęcie prac Zespołu ds. rewitalizacji w styczniu 2018 r.

 

 

 • Nabór do Zespołu ds. rewitalizacji

 

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wspólnot mieszkaniowych do udziału w pracach Zespołu ds. rewitalizacji. Termin przesyłania zgłoszeń mija w dniu 20.10.2017 r.

Zespół ds. rewitalizacji będzie stanowić forum współpracy z Miastem i jest uprawniony do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw w zakresie realizacji procesu rewitalizacji.

Przedstawiciele zostaną wybrani w drodze otwartej procedury naboru na podstawie deklaracji zgłoszenia.

Uczestnictwo w Zespole ds. rewitalizacji ma charakter społeczny.

Zgłoszenia proszę składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów (doręczenie do dnia 20.10.2017 r.) z dopiskiem „Nabór do Zespołu ds. rewitalizacji”

Szczegóły naboru i regulamin pracy Zespołu ds. rewitalizacji: http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1886

Osoba do kontaktu:

Monika Mouketou-Tarazewicz

tel.: 22 778 11 72

 

m.tarazewicz@jozefow.pl

 

 • Rewitalizacja – konsultacje społeczne
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w proces rewitalizacji. Zgodnie z zapisami przyjętego Programu Rewitalizacji Rada Miasta przygotowuje uchwałę  w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Zespołu ds. rewitalizacji. Będzie to podmiot stanowiący forum współpracy i dialogu na rzecz rewitalizacji, integrujący działalność organów gminy, lokalnej administracji, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców – wszystkich tych interesariuszy, którzy mogą i chcą włączyć się w proces rewitalizacji.
Proszę o zapoznanie się z projektem uchwały i zgłaszanie ewentualnych uwag na adres m.tarazewicz@jozefow.pl lub drogą pocztową na adres Urzędu.
Konsultacje trwają do do 25.06.2017. 

 

 
 • Wpis na listę programów rewitalizacyjnych  województwa mazowieckiego  uchwałą zarządu woj. mazowieckiego z dnia 14 marca 2017 r. Po wprowadzonych poprawkach zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski Rada Miasta Józefowa podjęła uchwałę nr 261/VII/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-20123. Dokument dostępny na stronie http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=387786.

 

 • Po wprowadzonych poprawkach zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski Rada Miasta Józefowa podjęła uchwałę nr 232/VII/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-20123. Dokument dostępny na stronie: http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=381201 .

 

 • W dniu 30 sierpnia 2016 roku Rada Miasta Józefowa podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa.

Dokument dostępny jest na stronie http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=372109

W opracowanie Programu Rewitalizacji zaangażowana została społeczność lokalna, czego dowodem są projekty, które znalazły się w dokumencie. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć nastąpią zmiany w przestrzeni publicznej  (centrum miasta, tereny zielone, miejsca wypoczynku i rekreacji), ale też w wymiarze społecznym (aktywizacja środowisk lokalnych).

 

 

 

 • Obecnie trwają prace polegające na zebraniu danych niezbędnych do opracowania analizy.

Wskaże ona ulice, w których zdiagnozowano występowanie negatywnych procesów społecznych, np. biedy, bezrobocia, niskiego poziomu udziału w życiu społecznym i kulturowym Miasta.

Zostanie przeprowadzony również opis najważniejszych problemów o charakterze gospodarczym, środowiskowym, funkcjonalno – przestrzennym i technicznym. Te obszary zostaną poddane rewitalizacji.

 • 3 sierpnia 2016

Uwaga! Zgłoś projekt rewitalizacyjny i weź udział w debacie o zmianach w Józefowie 

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1487

 

 • 22 lipca 2016

Warsztaty z rewitalizacji

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1475

 

 • 9 sierpnia 2016

Termin składania projektów rewitalizacyjnych

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1487

 

 • 11 sierpnia 2016

Debata o rewitalizacji w Józefowie

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1487