Co to jest rewitalizacja?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Co to jest rewitalizacja?

  • Rewitalizacja – słowo pochodzi od łac. re + vita, czyli przywrócenie do życia. To proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów miasta. Pojęcie to odnosi się do działań podejmowanych w dużej skali (dzielnica, część miasta) i w odniesieniu do wielu płaszczyzn funkcjonowania przestrzeni miejskiej (architektonicznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej itp).

 

  • Jakie jest miejsce rewitalizacji w życiu naszego miasta? To przede wszystkim zmiany w przestrzeni publicznej  (centrum miasta, tereny zielone, miejsca wypoczynku i rekreacji), ale też w wymiarze społecznym (aktywizacja zawodowa, środowisk lokalnych) czy gospodarczym (aktywizacja zawodowa).

 

  • Program rewitalizacji to kompleksowe i strategiczne narzędzie wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

 

  • Obszar zdegradowany czyli obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.