Korespondencja z WFOŚiGW dotycząca umowy na dofinansowanie

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Korespondencja pomiędzy Miastem Józefów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (od 16 lutego do 21 maja 2015 roku) dotycząca umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną”.

Miasto Józefów 16 lutego 2015 roku wystąpiło o przyznanie dodatkowych środków oraz przesunięcie rezerwy i oszczędności potrzebnych do zrealizowania inwestycji.

Od grudnia 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę Stowarzyszenia Kocham Józefów na pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków Józefowie.

Niekorzystny wyrok oznaczałby milionowe straty dla miasta.

 

WAŻNE INFORMACJE

Opłacalność inwestycji

 • Nawet bez podniesienia poziomu dofinansowania przyznane przez UE dofinansowanie stanowiło blisko połowę potrzebnych na realizację inwestycji środków.
 • Co roku płacimy Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji blisko 4 mln zł za oczyszczanie ścieków.
 • Po wybudowaniu własnego obiektu koszt oczyszczania zmniejszyłby się o połowę – inwestycja zwróciłaby się po ok. 6 latach – to nadal świetny efekt.

 

Inne źródła finansowania

 • Miasto Józefów jest wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych. Dobra kondycja finansów publicznych, pozwala na zaciągnięcie na budowę oczyszczalni  kredytu komercyjnego.
 • Jak pokazuje przykład Konstancina Jeziorny (który  wybudował własną oczyszczalnię za ok. 50 mln zł) nawet bez dofinansowania ze środków unijnych inwestycja jest nadal opłacalna i korzystna dla miasta. Konstancin zrealizował ją dzięki partnerstwu publiczno – prywatnemu.

 

Termin realizacji inwestycji i konsekwencje przekroczenia terminu

 • Józefów był zobowiązany do zrealizowania inwestycji do końca 2015 roku.
 • Przekroczenie terminu groziłoby zwrotem dofinansowania unijnego w wysokości ponad 13 mln zł.

 

Skargi na pozwolenie na budowę oczyszczalni

 • 23 września 2014 roku Starosta Powiatu Otwockiego wydaje pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie.
 • Od tego czasu Stowarzyszenie Kocham Józefów odwołuje się (15.10.2014 r.) od decyzji Starosty do Wojewody Mazowieckiego (ten podtrzymuje decyzję o pozwoleniu na budowę 14 listopada 2014 roku), a następnie Kocham Józefów (w grudniu 2014 roku) zaskarża decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • Miasto Józefów w trosce o publiczne środki  postanawia wstrzymać się z rozpoczęciem inwestycji aż do wyroku sądu. Licząc, że zapadnie on jak najszybciej, prosi podmioty biorące udział w przetargu o przedłużenie ważności ich ofert o dodatkowe 30 dni.
 • 20 maja 2015 roku, gdy na realizację inwestycji zostaje już niewiele ponad pół roku Miasto Józefów decyduje się zwrócić przyznane przez UE pieniądze i zawiesić budowę oczyszczalni, o swojej decyzji informuje WFOŚiGW.
 • Jako powód rezygnacji Miasto zmuszone jest podać  brak środków na realizację inwestycji. Procedury NIE POZWALAJĄ na unieważnienie przetargu ze względu na toczące się pozstępowanie sądowe, które zagraża wykonalności inwestycji.
 • Korzystny dla Miasta Józefów wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapada 16 czerwca 2015 roku. Stowarzyszenie Kocham Józefów zaskarża także i ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • NSA odrzuca skargę. Wyrok z 18 maja 2016 roku jest OSTATECZNY.

 

Koszt realizacji projektu

 • Koncepcja budowy oczyszczalni oraz szacunki kosztów (ok. 11,6 mln. zł.) powstały w kwietniu 2012 roku – wówczas rozpoczęły się starania Miasta Józefów o pozyskanie dofinansowania inwestycji (oczyszczalnia + sieci wod - kan) – ocena wniosku o dofinansowanie, złożonego w 2013 roku trwała rok.
 • Umowę o dofinansowanie  przyznającą dotację w wysokości 13.086.028,70 zł. podpisano 27 czerwca 2014 roku.
 • W międzyczasie, podjęto działania zmierzające do pozyskania pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla oczyszczalni z uwzględnieniem najnowocześniejszych dostępnych technologii – co nastąpiło w marcu 2014 roku.
 • Na tej podstawie, w kwietniu 2014 roku (tj. dwa miesiące przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) opracowano kosztorys inwestorski, który szacował wartość niezbędnych nakładów na oczyszczalnię  na ok. 24,6 mln. zł.
 • Procedury przyznawania i realizacji projektów ze środków unijnych NIE POZWALAŁY na wprowadzenie zmian przed zawarciem umowy o dofinansowanie, dopuszczały natomiast możliwość złożenia wniosku o zwiększenie przyznanej dotacji w oparciu m.in. o rozstrzygnięcie przetargu.
 • 13 lutego 2015 roku otwarto oferty na roboty budowlane. Najkorzystniejsza z 4 złożonych w przetargu ofert opiewała na 28 mln 519 tys. 967 zł.
 • Trzy dni później Miasto Józefów zwróciło się WFOŚiGW o przyznanie dodatkowych środków na realizację inwestycji, równocześnie rozpoczęto analizy dostępnych innych  źródeł finansowania inwestycji.
 • Miasto Józefów w związku z postępowaniem sądowym zaczęło także poważnie rozważać zwrot przyznanych środków i przesunięcie realizacji inwestycji.
 • O swojej decyzji poinformowano WFOŚiGW 21 maja 2015 roku.

 

Nawet gdyby WFOŚiGW przyznał dodatkowe środki, o które się ubiegano - Miasto Józefów NIE ROZPOCZĘŁOBY realizacji inwestycji. Toczące się postępowanie sądowe (brak wyroku potwierdzającego ważność pozwolenia na budowę) niosło za sobą zbyt duże RYZYKO strat dla budżetu miasta.

 

Korespondencja