Wymagane dokumenty

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ POTRZEBNE PRZY ZŁOŻENIU WNIOSKU?

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje na wniosek osoby uprawnionej (matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka).

 

W zależności od indywidualnej sytuacji (bez względu czy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożony został na pierwsze, drugie czy kolejne dziecko) dołącza się:

  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację;
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza się odpowiednio:

  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zmianami) każdego członka rodziny (na przykład: alimenty na rzecz dzieci i zaliczki alimentacyjne, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, stypendia, kwoty diet otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, itp.);
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany), zawierające informacje o:

-           wysokości dochodu;

-           wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne;

-           wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne;

-           wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego;

-           wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

 

UWAGA!

W przypadku utraty dochodu należy do wniosku dołączyć dokument to potwierdzający.

W przypadku uzyskania nowego dochodu – dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

Dokumentów (oświadczeń i zaświadczeń) dotyczących wysokości dochodów nie załącza osoba, która ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego jedynie na drugie i kolejne dziecko.