O Programie

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Najważniejsze informacje

 

Świadczenie wychowawcze („świadczenie wynikające z programu Rodzina 500 plus”) wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. poz. 195). Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

  • matce;
  • ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • opiekunowi prawnemu dziecka. 

 

UWAGA!

Za dziecko uznawana jest osoba do 18. roku życia.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

 

NA KOGO PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

  • na pierwsze lub jedyne dziecko (gdy dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne);
  • na drugie i kolejne dziecko - niezależnie od dochodu.

 

UWAGA!

Podstawą ustalenia prawa do świadczenia będą dochody uzyskane w 2014 roku.

Do ustalania dochodu rodziny bierze się pod uwagę pełnoletnie dzieci do ukończenia 25 lat, jeżeli pozostają one na utrzymaniu rodziców.

 

 

KIEDY ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE?

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lud dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.